Thứ Sáu, 14/6/2024
Hội thảo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khu vực phía Nam

 Quang cảnh Hội thảo

Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân Vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, thành viên ban chỉ đạo, chủ trì Hội thảo. 

Cùng dự Hội thảo có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương; lãnh đạo các địa phương, các nhà khoa học, các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực... 

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; dân chủ xã hội chủ nghĩa tiếp tục được phát huy

Phát biểu khai mạc và đề dẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Đỗ Văn Chiến khẳng định: Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết toàn dân tộc là một nội dung cốt lõi, là tư tưởng mang tầm chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của chúng ta. Quán triệt sâu sắc tư tưởng đó, Đảng ta luôn khẳng định quần chúng nhân dân là người làm chủ của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với văn kiện Đại hội Đảng từ khóa VI đến khóa XIII, quan điểm đại đoàn kết toàn dân tộc còn được khẳng định trong các nghị quyết của Trung ương Đảng như: Nghị quyết 8b, ngày 27/3/1990 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI về đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và Nhân dân; Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 17/11/1993 của Bộ Chính trị khóa VII về đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận Dân tộc thống nhất; đặc biệt là Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.


 Các đồng chí chủ trì Hội thảo

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW và các chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã khẳng định: “Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; dân chủ xã hội chủ nghĩa tiếp tục được phát huy. Ban hành và thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, vận động đông đảo nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy ngày càng tốt hơn vai trò đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; chủ động tham gia giám sát và phản biện xã hội; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của đất nước”, để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Tuy nhiên, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc có lúc, có nơi chưa được phát huy đầy đủ. Các nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chưa được khai thác hiệu quả. Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có mặt chưa theo kịp yêu cầu của tình hình mới; chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội còn hạn chế. Một số tổ chức cơ sở đảng, một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa gương mẫu, chưa thực sự tôn trọng ý kiến, kiến nghị của nhân dân và giải quyết kịp thời các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Quyền làm chủ của nhân dân có lúc, có nơi còn bị vi phạm; vẫn còn biểu hiện dân chủ hình thức, dân chủ không đi đôi với kỷ cương, pháp chế XHCN; một số giai cấp, tầng lớp xã hội đã có sự phát triển, biến động so với bối cảnh khi ban hành Nghị quyết. Những điều đó đã tác động trực tiếp đến đồng thuận xã hội và việc xây dựng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


 Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam,
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo
 

Đồng chí Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, để tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trong giai đoạn tới đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả hơn nữa quan điểm “khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

"Vì vậy, chúng ta phải đánh giá toàn diện, đầy đủ, thực chất những kết quả đạt được (ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm) trong thực hiện chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc nói chung, thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX nói riêng. Trên cơ sở đó, tiếp tục thống nhất chủ trương, quan điểm và đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chủ trương của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian tới".

Tập trung trao đổi, thảo luận các vấn đề trọng tâm

Tại Hội thảo các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận các vấn đề trọng tâm, trong đó, làm rõ nhận thức về vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc; đánh giá đúng tình hình, xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Nghiên cứu, thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, quan điểm Nghị quyết số 23. Phân tích, đánh giá thực trạng về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23.

Bên cạnh đó, dự báo tình hình, những thuận lợi, khó khăn, thách thức và đề xuất các mục tiêu, quan điểm, chủ trương và giải pháp chủ yếu về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm, giai đoạn 2021 - 2030; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030, tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu tham luận tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thành phố có đầy đủ 54 dân tộc đang sống và làm việc, mỗi đồng bào dân tộc luôn giữ gìn và phát huy tốt bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Đây là yếu tố quan trọng để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tạo nên sự đa dạng văn hóa cũng như nét văn hóa đặc trưng của Thành phố.


Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
phát biểu tham luận tại Hội thảo

Với đặc điểm là đô thị đông dân nhất cả nước, tốc độ tăng dân số ở mức cao, đô thị hóa nhanh tại một số địa bàn nông thôn… nên tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố bất ổn. Việc lãnh đạo, vận động, tổ chức các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, tập hợp các giới vào tổ chức nhằm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở một số nơi còn hạn chế.

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh xác định rõ việc xây dựng, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thời gian tới, Thành phố tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; tạo môi trường thuận lợi và khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng, triển khai ngay Chương trình hành động thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với các nhiệm vụ, giải pháp thật cụ thể, gắn kết chặt chẽ việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong xây dựng chính quyền đô thị, chú trọng triển khai các biện pháp, giải pháp để xây dựng TP. Thủ Đức là "hạt nhân", một cực tăng trưởng mới thúc đẩy kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Nêu lên những kết quả trong thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW trên địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Minh Trung đề nghị Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh phù hợp với tình hình hiện nay. Chính phủ quan tâm ban hành chính sách phù hợp nhằm giải quyết vấn đề thiếu đất, thiếu việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên; có giải pháp, chính sách giải quyết dứt điểm vấn đề đất đai của đồng bào dân tộc thiểu số đã đưa vào các nông, lâm trường quốc doanh, nay thực hiện cổ phần hóa nhằm đảm bảo, ổn định tình hình an ninh chính trị của vùng Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Đắk Lắk.


 Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm phát biểu tại Hội thảo

Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cho rằng, những quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết số 23 hiện nay đang đứng trước những thách thức chưa từng có, từ tình hình quốc tế và những nguyên nhân chủ quan từ tình hình trong nước, nhất là sự suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên, khiến niềm tin của nhân dân lung lay. Từ đó, nguyên Chủ tịch MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm kiến nghị, không chỉ ban hành Nghị quyết về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc mà cần tiếp tục phát huy mặt trận đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường, mở rộng phát huy vai trò của các thành viên MTTQ; tinh thần đại đoàn kết phải thấm sâu trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, để trong mọi hoàn cảnh, mọi lĩnh vực phát huy được sức mạnh đại đoàn kết…

Bên cạnh đó cần phải nắm được đặc điểm, tình hình của từng giai tầng trong xã hội để từ đó có cơ chế chính sách quan tâm đúng, kịp thời. Đặc biệt, muốn tăng cường tính đoàn kết đòi hỏi Đảng phải mạnh, đảng viên, cán bộ phải gương mẫu, vì vậy phải đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa…

Lòng dân, sự hài lòng của dân là thước đo quan trọng nhất

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW nhấn mạnh: Hội thảo đã giúp nhận thức rõ, sâu sắc hơn về vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc; khẳng định xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành bại của cách mạng, của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, điều này đã được chứng minh thực tế qua thắng lợi của các cuộc cách mạng, đạt thành tựu có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước. Đồng chí khẳng định Nghị quyết 23-NQ/TW được ban hành là cần thiết và có giá trị thực tiễn, với nhiều kết quả quan trọng, tạo được những chuyển biến tích cực.


 Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư,
Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kết luận Hội thảo

Nhắc lại ý kiến các đại biểu đã đánh giá, Nghị quyết số 23 được ban hành rất đúng đắn, cần thiết và có giá trị thực tiễn, đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết việc thực hiện Nghị quyết có đóng góp to lớn vào đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, góp phần làm cho cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đánh giá cao các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm quý, nêu rõ những mặt còn hạn chế, những nội dung mà nghị quyết đã chỉ ra nhưng chưa chưa thực hiện được, cần phải nỗ lực nhiều hơn. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đặt ra những yêu cầu mới, những nội dung mới, đề xuất những giải pháp mới để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược này để làm sao chúng ta hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước cường thịnh, phồn vinh, hạnh phúc, đạt được các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII đã đặt ra trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội từ đây tới năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, hướng đến việc đưa đất nước trở thành một nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

“Độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo đảm lợi ích cao nhất của quốc gia dân tộc, phát huy tinh thần để làm sao hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước cường thịnh, phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 là điểm chung, tương đồng để đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở ngoài nước.

Quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân phải là điểm xuất phát quan trọng của mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó phải lấy Nhân dân là gốc, là trọng tâm, là trung tâm của mọi quyết sách; lòng dân, sự hài lòng của dân là thước đo quan trọng nhất đo chất lượng của các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong giai đoạn mới càng phải nhấn mạnh hơn vấn đề này”. Đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ.

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu cần tập trung xây dựng MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng để giữ vai trò quan trọng xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng cơ sở chính trị, xã hội của Đảng ngày càng vững mạnh. Để xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta phải đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống thói hư tật xấu trong Đảng cũng như trong xã hội, không ngừng nâng tầm trí tuệ của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo và cầm quyền của Đảng, đưa đất nước vững vàng tiến lên. Phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ thật sự là tiêu biểu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết phải thiết thực, hiệu quả, nhất là quá trình xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết nhằm thúc đẩy các nội dung của Nghị quyết đi vào cuộc sống./.

Nhóm PV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất