Thứ Năm, 25/4/2024
Bắc Ninh: “Dân vận khéo” để thành công
 

Hội LHPN huyện Gia Bình triển khai hiệu quả mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ
bằng vi sinh IMO, nhận được sự hưởng ứng, vào cuộc tích cực của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương


Để tháo gỡ và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án, bảo đảm tiến độ đề ra, Thường trực Huyện ủy tập trung chỉ đạo, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác giải phóng mặt bằng; Hội đồng bồi thường giải phòng mặt bằng của huyện thực hiện đầy đủ các trình tự thủ tục của pháp luật về thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, trong quá trình thực hiện đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, khách quan, chính xác; coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao trong nhân dân, nhất là đối với các hộ dân có đất thu hồi. Phát huy vai trò quan trọng của cán bộ cơ sở, cấp ủy, lãnh đạo các khu dân cư đồng thuận gương mẫu đi đầu trong thực hiện.

Mỗi cán bộ, đảng viên trong khu vực có dự án gương mẫu chấp hành, chủ động tuyên truyền, vận động gia đình, người thân tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. UBND huyện chủ động họp dân, đối thoại trực tiếp với các hộ dân được thu hồi đất; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm kê, bồi thường, giải phóng mặt bằng; phối hợp các sở, ngành xây dựng phương án giải quyết những vướng mắc phát sinh. Các đoàn thể nhân dân chủ động, linh hoạt tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo đồng thuận trong việc thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng...

Trong năm, thực hiện giải phóng mặt bằng xong 355,9 ha. Nhiều dự án cấp bách, dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện cơ bản đảm bảo tiến độ, đáp ứng bàn giao mặt bằng để thi công như: Dự án KCN Yên Phong II-C, KCN VSIP Bắc Ninh 2, mở rộng KCN Yên Phong I,…

Kết quả tốt đẹp đó là minh chứng điển hình cho hiệu quả của việc làm tốt công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo. Với việc duy trì hiệu quả của hơn 2.000 mô hình dân vận khéo trong toàn tỉnh, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và tiếp tục triển khai xây dựng xã nông thôn kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao.

Thực hiện chủ đề “Năm dân vận khéo” và chủ đề năm 2020 của tỉnh, các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chủ trương, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, đảng viên. 100% ủy viên các cấp thực hiện nghiêm túc việc đi cơ sở, dự sinh hoạt tại chi bộ cơ sở; lãnh đạo các cấp thực hiện đối thoại trực tiếp với nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp uỷ.

Các cơ quan nhà nước tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, đưa công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tăng cường lãnh chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở các loại hình, đảm bảo quyền làm chủ của người dân và doanh nghiệp; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân thụ hưởng”; đối thoại, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, chủ động rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an ninh xã hội, nhất là phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các phong trào thi đua của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được triển khai cụ thể, rõ việc, rõ địa chỉ và có sức lan tỏa, thiết thực tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão, lũ gây ra. Kết quả, năm 2020, MTTQ tỉnh tham mưu ủng hộ các tỉnh miền Trung 7 tỷ đồng; phát động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” 11 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 193 nhà “Đại đoàn kết”, nhà “Nghĩa tình nông dân”, nhà “Mái ấm thanh niên”, nhà “Mái ấm công đoàn”... Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh...

Phát huy những thành quả đạt được, thời gian tới, Bắc Ninh tiếp tục đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác dân vận, nhất là công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, gắn phong trào “Dân vận khéo” với công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua, cuộc vận động, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

(baobacninh.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất