Thứ Năm, 25/7/2024
Hội đồng khoa học Ban Dân vận Trung ương tổng kết công tác nghiên cứu khoa học năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

 Quang cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban, Bí thư Đảng ủy Cơ quan; đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban; PGS.TS Trần Viết Lưu, Ủy viên Ban Thư ký Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; các ủy viên Hội đồng khoa học Ban và đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Dân vận Trung ương.

Theo báo cáo của Hội đồng khoa học Ban Dân vận Trung ương, năm 2022, công tác nghiên cứu khoa học của Ban Dân vận Trung ương luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Ban, Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các vụ, đơn vị. Hoạt động của Hội đồng khoa học có nhiều kết quả tích cực và đóng góp thiết thực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Dân vận Trung ương. Các đề tài, đề án đã tập trung vào nghiên cứu những vấn đề mới, cấp thiết đang đặt ra cho công tác dân vận trong tình hình hiện nay.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Ban Dân vận Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện 6 đề tài, đề án khoa học cấp bộ và hoàn thiện hồ sơ đăng ký nghiên cứu đề tài độc lập cấp Quốc gia về “Bài học “dân là gốc”, “Dân là trung tâm” và vấn đề phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới” thuộc Chương trình KX04 của Hội đồng Lý luận Trung ương. Có 04 đề tài, đề án được nghiệm thu cấp cơ sở, cơ bản các đề tài, đề án đã tổ chức triển khai nghiêm túc, thực hiện theo kế hoạch và hướng dẫn của Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và được Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương kiểm tra, đánh giá cơ bản đáp ứng tiến độ...

Trong năm 2022, Ban Dân vận Trung ương đã triển khai tổ chức nghiên cứu 07 đề án cơ sở với nội dung nghiên cứu tập trung giải quyết những vấn đề cụ thể phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ của Ban, nhất là triển khai, cụ thể hóa các nội dung nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận; góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các vụ, đơn vị và bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ trẻ, cán bộ là chuyên viên nghiên cứu trong cơ quan.

Bên cạnh đó, Hội đồng khoa học Ban đã tham mưu cho lãnh đạo Ban định hướng 03 đề tài nghiên cứu và 02 đề án cấp cơ sở năm 2023. Nội dung nghiên cứu đã được các vụ, đơn vị đề xuất rất cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ tham mưu của Ban. Các đề tài, đề án đã được Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đánh giá cao, xác định đúng hướng và những vấn đề cấp bách đặt ra hiện nay đòi hỏi được nghiên cứu kỹ để sớm ứng dụng vào thực tiễn.

Hội đồng khoa học Ban đã chủ động xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện có kết quả Chương trình công tác hằng năm; kế hoạch kiểm tra tiến độ các đề tài, đề án nghiên cứu. Công tác thẩm định, đánh giá, xét duyệt các đề tài, đề án tiếp tục được đổi mới, từng bước được nâng cao; việc đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện các đề tài, đề án tiếp tục được quan tâm và đôn đốc thường xuyên. Thường trực Hội đồng khoa học đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương trong việc hướng dẫn quy trình, thủ tục liên quan đến đề tài, đề án...

Đóng góp ý kiến tại Hội nghị, các đại biểu tập trung vào những vấn đề: đối với nghiên cứu khoa học cần có giải pháp tuyên truyền lan tỏa, áp dụng các đề tài, đề án nghiên cứu vào thực tiễn; đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ sở nghiên cứu đào tạo; cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký, thẩm định và quyết toán kinh phí...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Phới, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban đề nghị Hội đồng Khoa học Ban cần phát huy những kết quả đạt được, tăng cường phổ biến, cụ thể hóa các đề tài, đề án nghiên cứu vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban, tham mưu cho Ban Bí thư, Bộ Chính trị về công tác dân vận trong tình hình mới.

Trong đó, Hội đồng cần đẩy mạnh, làm tốt hơn nữa định hướng nghiên cứu khoa học của các vụ, đơn vị trong Ban, gắn với cụ thể hóa công tác dân vận thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ công tác của Ban. Tăng cường nghiên cứu các chương trình công tác phối hợp công tác dân vận giữa các ngành, đoàn thể, địa phương. Đổi mới, tăng cường công tác dân vận trong từng giai tầng, từng lĩnh vực; tăng cường ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học...

Thống nhất với các ý kiến đóng góp tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban cho rằng, công tác nghiên cứu khoa học của Ban cần tập trung trọng tâm vào nhiệm vụ theo định hướng công tác, nhiệm vụ chính trị được giao của Ban. Các đề tài, đề án cần làm tốt định hướng công tác dân vận của Đảng…

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Trần Viết Lưu, Ủy viên Ban Thư ký Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh: Trong những năm gần đây, hoạt động nghiên cứu khoa học của Ban Dân vận Trung ương là một điểm sáng trong các cơ quan đảng Trung ương. Nhiều đồng chí lãnh đạo Ban trực tiếp làm chủ nhiệm các đề tài, đề án cấp quốc gia, cấp bộ, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Ban đến công tác nghiên cứu khoa học dân vận. Cán bộ, chuyên viên của Ban tích cực nghiên cứu. Các đề tài, đề án của Ban Dân vận Trung ương đều có tính ứng dụng cao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ban, trong đó có nhiều sản phẩm là các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tham mưu ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng về công tác dân vận…

Trong thời gian tới, PGS.TS Trần Viết Lưu đề nghị Hội đồng khoa học  Ban Dân vận Trung ương sớm xây dựng chương trình nghiên cứu khoa học chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng; đồng thời tập trung vào các báo cáo tư vấn của các đề tài, đề án; nghiên cứu tăng cường tính lan tỏa, mở rộng đối tượng tiếp cận các nghiên cứu, tạo điều kiện các đề tài áp dụng vào thực tiễn nhanh chóng, hiệu quả…


Đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học 
Ban Dân vận Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị

Trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của PGS.TS Trần Viết Lưu và sự giúp đỡ của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cùng các ý kiến đóng góp của các đại biểu, phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Ban Dân vận Trung ương khẳng định: Năm 2022, Hội đồng Khoa học Ban Dân vận Trung ương đã thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn; xây dựng một số báo cáo tư vấn có chất lượng, góp phần giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành các nghị quyết, kết luận quan trọng về công tác dân vận.

Hội đồng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác dân vận. Qua tổng kết đã làm rõ thêm quá trình phát triển nhận thức lý luận của Đảng về công tác dân vận, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới; những hạn chế, những vấn đề còn ý kiến khác nhau cần giải quyết và bước đầu đề xuất, kiến nghị một số quan điểm, định hướng nhằm từng bước hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới về công tác dân vận trong giai đoạn mới.

Năm qua, Hội đồng Khoa học Ban đã đạt được những kết quả thiết thực. Hội đồng Khoa học Ban đã không ngừng đổi mới mô hình và phương thức hoạt động, tăng cường tập hợp đông đảo các nhà khoa học, các viện nghiên cứu, học viện và các trường đại học; kế thừa thành quả, kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, đạt được những bước phát triển đáng ghi nhận, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Công tác nghiên cứu khoa học, hoạt động của Hội đồng khoa học Ban đã cơ bản thực hiện theo kế hoạch đề ra. Chất lượng nghiên cứu các đề tài, đề án được đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của các vụ, đơn vị và Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận.

Công tác thẩm định, đánh giá các đề tài, đề án tiếp tục được đổi mới, từng bước được nâng cao; việc đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện các đề tài, đề án tiếp tục được quan tâm và đôn đốc thường xuyên. Thường trực Hội đồng khoa học Ban đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương trong việc hướng dẫn quy trình, thủ tục liên quan đến đề tài, đề án. Việc định hướng và tổ chức đăng ký nhiệm vụ khoa học có kết quả thiết thực, thu hút được lực lượng nghiên cứu lớn.

Trong năm 2023, để hoàn thành tốt những nhiệm vụ đặt ra, đồng chí Bùi Tuấn Quang đề nghị Hội đồng Khoa học Ban tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Hội đồng Khoa học Ban cần nhận thức sâu sắc và nỗ lực hơn nữa, khắc phục bằng được những hạn chế của năm qua. Hiện nay, vẫn còn không ít vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác dân vận chưa được luận giải thấu đáo và làm sáng tỏ. Vẫn còn những vấn đề mới trong công tác dân vận mà thực tiễn phát triển của đất nước đang đặt ra chưa được nghiên cứu, tổng kết để góp phần phát triển, hoàn thiện đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận.

Hai là, tập trung xây dựng định hướng, chương trình, kế hoạch nghiên cứu các đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận và hướng dẫn, định hướng việc nghiên cứu đối với các vụ, đơn vị. Tổ chức triển khai nghiên cứu đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021 - 2025” (Chương trình KX.04/21-25);  Hoàn thiện việc đăng ký và xây dựng thuyết minh các đề tài, đề án năm 2023, 2024 theo hướng có trọng tâm, sát với chức năng và nhiệm vụ chính trị của Ban Dân vận Trung ương…

Ba là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các đề tài, đề án phục vụ thiết thực nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận của Ban. Đa dạng hóa các hình thức nghiên cứu khoa học, coi trọng việc tổ chức các hoạt động tọa đàm, hội thảo chuyên sâu, sinh hoạt chuyên đề; duy trì nền nếp tổ chức  sinh hoạt khoa học gắn với việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên hội đồng...

Bốn là, tăng cường phối hợp trong công tác nghiên cứu khoa học và hoạt động nghiên cứu khoa học của các vụ, đơn vị./.

Hoàng Phong

 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất