Thứ Tư, 24/7/2024
Hội thảo “Nâng cao năng lực tham mưu chiến lược về công tác dân vận-tuyên truyền đặc biệt”
Thiếu tướng Ngô Văn Bích chủ trì hội thảo.

Báo cáo đề dẫn hội thảo đã gợi mở nhiều nội dung để các đại biểu thảo luận, trong đó tập trung phân tích, luận giải những vấn đề có tính quy luật, tính nguyên tắc, khẳng định rõ hơn nguyên tắc cơ chế lãnh đạo của Đảng để tạo nền tảng, cơ sở lý luận cho việc tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, công tác dân vận-tuyên truyền đặc biệt (CTDV –TTĐB) trong Quân đội. Khẳng định giá trị lịch sử to lớn của công tác binh-địch vận, công tác dân vận-tuyên truyền đặc biệt của Quân đội những năm qua; xác định chủ trương, phương châm, nội dung, hình thức, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận-tuyên truyền đặc biệt, công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong Quân đội trong thời gian tới... Trên cơ sở đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, yêu cầu, giải pháp nâng cao năng lực tham mưu chiến lược về CTDV -TTĐB của Quân đội trong tình hình mới.

Các tham luận tại hội thảo đã khẳng định vai trò tham mưu chiến lược của Cục Dân vận về công tác binh-địch vận, CTDV-TTĐB của Quân đội suốt 70 năm qua trong góp phần củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, với Quân đội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mục tiêu giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh. Hiện nay, Cục Dân vận và ngành dân vận toàn quân đang tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác dân vận gắn với Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI), và Nghị quyết 49-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quy chế công tác dân vận của Quân đội, Chỉ thị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua công tác tham mưu, đã góp phần để nhiều chương trình, đề án về công tác dân vận trong Quân đội được triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng.

Với những cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu khác nhau, các tham luận đều đề cập nội dung cốt lõi là quán triệt quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong Quân đội; tham gia giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật; tăng cường và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, thực hiện tốt Quy chế dân vận của hệ thống chính trị, Quy chế dân vận của Quân đội; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận.

Hội thảo chỉ rõ, để nâng cao năng lực tham mưu chiến lược về CTDV-TTĐB, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân căn cứ vào chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị xác định những giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả CTDV-TTĐB. Tập trung vào những giải pháp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tổ chức thực hiện, góp phần tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng- an ninh, phát triển kinh tế- xã hội. Các đơn vị quân đội tăng cường phối hợp với UBND các cấp, các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội triển khai các nhiệm vụ công tác dân vận theo yêu cầu, nhiệm vụ. Tham mưu với chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính; chú trọng tổ chức đối thoại giải quyết các vụ việc nảy sinh ở cơ sở, nhất là những vấn đề được nhân dân quan tâm liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết các vấn đề dân sinh để triển khai các chương trình, dự án trọng điểm, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng thiên tai, hỏa hoạn, sự cố môi trường...

Nguồn: Qdnd.vn, ngày 11/4/2017

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất