Thứ Năm, 25/7/2024
Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2019
 
 Quang cảnh Hội nghị


Các đ
ồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Dự Hội nghị còn có các thành viên Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; đại diện lãnh đạo, cán bộ Ban Dân vận Trung ương.

Trình bày dự thảo báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2019 tại Hội nghị, đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo khẳng định: Thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về QCDC ở cơ sở gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, giám sát cán bộ, đảng viên xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Các nội dung về thực hiện QCDC ở cơ sở theo Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các nghị định của Chính phủ được tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện QCDC ở cơ sở; kịp thời ban hành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác; quan tâm củng cố, kiện toàn, phân công nhiệm vụ, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết đánh giá việc thực hiện QCDC ở cơ sở.

Qua đó, dân chủ trong sinh hoạt Đảng, trong quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phát huy, dân chủ trong xã hội, cộng đồng dân cư được mở rộng; nhân dân ngày càng nhận thức rõ hơn quyền và nghĩa vụ của công dân, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nhiều chương trình, dự án kinh tế - xã hội được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân; công tác cải cách hành chính trong các cơ quan nhà nước tiếp tục mang lại những kết quả tích cực; việc triển khai “Năm dân vận chính quyền” 2019 đã được quan tâm hơn góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị 


B
ên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2019 vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc thực hiện QCDC ở một số địa phương, đơn vị chưa sâu sắc, còn hình thức; công tác cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức một số nơi chưa đáp ứng được yêu cầu; kết quả thực hiện QCDC tại nơi làm việc theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP còn nhiều khó khăn…

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo đã đánh giá kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở thời gian qua trong đó nhấn mạnh việc thể chế hóa cơ chế “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; tăng cường sự tham gia của nhân dân trong quá trình xây dựng chính sách; đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội; chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các vụ việc phức tạp, kéo dài; cải cách hành chính được ưu tiên hướng tới chính phủ điện tử, chính phủ không giấy tờ… Tuy nhiên, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế và đưa ra một số kiến nghị cho hoạt động của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo khẳng định sự chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị đối với việc thực hiện QCDC trong thời gian qua, cùng với đó, nhận thức của người dân về QCDC cũng có sự chuyển biến tích cực. Những kết quả liên quan đến việc QCDC ngày càng cụ thể hơn, rõ ràng hơn, thực chất hơn, công khai, minh bạch hơn. Các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị đã nỗ lực trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến người dân. Công tác thể chế, các chính sách liên quan đến người dân tiếp tục được quan tâm, phát huy vai trò của người dân tham gia vào quá trình hoạch định chính sách, pháp luật.

 
 Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu kết luận Hội nghị 


Đồng chí Trương Thị Mai
đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các thành viên Ban Chỉ đạo trong thời gian qua đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền, toàn bộ hệ thống chính trị tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện QCDC; tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận và niềm tin trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm v đề ra.

Về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, ngoài 7 nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong dự thảo báo cáo, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận ý kiến đề xuất của các đại biểu. Theo đó, Ban Chỉ đạo sẽ nhân rộng các mô hình hay trong thực hiện QCDC; tuyên dương các điển hình tiên tiến về thực hiện QCDC ở cơ sở. Đồng thời, tiếp tục đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, thực hiện QCDC đi vào cuộc sống; gắn kết hiệu quả công tác dân vận chính quyền với việc xây dựng, thực hiện QCDC ở cơ sở…

Tin và ảnh: Mai Khôi

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất