Thứ Ba, 21/5/2024
Ban Dân vận Trung ương sơ kết công tác đảng, công tác cơ quan 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
 

Quang cảnh Hội nghịChủ trì Hội nghị có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực, Đỗ Văn Phới, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban; Vy Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Chủ tịch Công đoàn cơ quan.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương; các đồng chí Phó Trưởng Ban: Triệu Tài Vinh, Nguyễn Lam, Bùi Tuấn Quang; đại điện lãnh đạo Đảng ủy, các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ban Dân vận Trung ương.

Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác đảng và công tác cơ quan 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Dân vận Trung ương được đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban, Bí thư Đảng ủy cơ quan trình bày tại Hội nghị cho thấy: 6 tháng đầu năm 2022, nhất là sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, nhiều cán bộ, đảng viên trong cơ quan chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Ban và Đảng ủy cơ quan trong việc triển khai thực hiện các biện pháp chống dịch nên cán bộ, đảng viên trong toàn cơ quan đã khắc phục khó khăn, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Công tác xây dựng đảng và việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan duy trì nền nếp, hiệu quả, bám sát chương trình, kế hoạch công tác đã được phê duyệt. Các vụ, đơn vị đã triển khai thực hiện các nội dung công tác cơ bản đúng tiến độ theo chương trình, kế hoạch, cũng như nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của lãnh đạo Ban.

 

Đồng chí Đỗ Văn Phới trình bày Dự thảo Báo cáo sơ kết


Công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm kiện toàn, bổ sung kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tế; công tác quy hoạch, bổ nhiệm được thực hiện đúng quy trình, xuất phát từ tình hình thực tế của đội ngũ cán bộ và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.

6 tháng đầu năm, Ban Dân vận Trung ương thực hiện các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao: Tổng kết 30 năm thực hiện Thông báo số 34-TB/TW; tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW; tổng kết 20 năm Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/6/2010 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”; sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; xây dựng mô hình tổ chức và Quy chế hoạt động của các Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; tổng kết mô hình thí điểm Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, huyện… 

Các hoạt động thực tế tại địa phương, cơ sở được quan tâm triển khai thực hiện, tạo điều kiện rèn luyện kĩ năng dân vận, nắm bắt tình hình thực tiễn tại cơ sở để thực hiện tốt công tác tham mưu của đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan.

Công tác nghiên cứu khoa học được quan tâm đẩy mạnh; công tác phối hợp giữa các vụ, đơn vị đi vào nền nếp, nhất là trong việc tổ chức các đoàn kiểm tra, khảo sát, nắm tình hình nhân dân và công tác dân vận; trong ban hành văn bản triển khai chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan tiếp tục được mở rộng và phát huy trên các mặt công tác, hoạt động của Ban. Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan luôn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế của cơ quan; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác phối hợp với các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương được duy trì tốt, góp phần thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, dự thảo Báo cáo cũng chỉ rõ những mặt hạn chế và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

Trong không khí dân chủ, trách nhiệm, đại diện các vụ, đơn vị của Ban đã phát biểu ý kiến thảo luận. Các ý kiến đều thống nhất với dự thảo báo cáo, đồng thời làm rõ thêm một số kết quả nổi bật, phản ánh một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ và kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác đảng và công tác cơ quan trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác đảng và công tác cơ quan Ban Dân vận Trung ương 6 tháng đầu năm. “Mặc dù khối lượng công việc nhiều, số lượng biên chế cán bộ ít, nhưng cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ, vận hành thông suốt, phối hợp chặt chẽ, phát huy năng lực và tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm còn rất lớn, đòi hỏi lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan nỗ lực hơn nữa, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác đảng, công tác chuyên môn của cơ quan, đóng góp cho công tác dân vận của Đảng” - đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

 

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Đảng ủy cơ quan tiếp tục tổ chức cho đảng viên học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Đảng ủy cấp trên; phát huy vai trò tự giác tự nghiên cứu, học tập của đảng viên. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Ban Dân vận Trung ương và quy định về nêu gương của Đảng, nhất là Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư; nghị quyết của Đảng ủy khối về “Tăng cường tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ khối trong tình hình hiện nay”; Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 205-QĐ/TW của Ban Bí thư về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền.

Về nhiệm vụ chính trị của cơ quan, các vụ, đơn vị cần tham mưu lãnh đạo Ban triển khai thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; tham mưu triển khai thực hiện các hoạt động của các BCĐ Trung ương theo kế hoạch; tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, công tác dân vận của hệ thống chinh trị, công tác phòng chống dịch bệnh và thiên tai…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực tiếp thu các ý kiến của các đại biểu đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban. Đồng chí Phạm Tất Thắng đề nghị các vụ, đơn vị khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban; BTV Đảng ủy, BTV Công đoàn tiếp thu các ý kiến phát biểu của các đại biểu tại Hội nghị, hoàn thiện Báo cáo sơ kết và phối hợp với lãnh đạo Ban chỉ đạo các vụ, chi bộ, công đoàn bộ phận, cán bộ, công chức trong Ban tích cực hơn nữa trong công tác tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành tốt, đúng tiến độ với chất lượng cao kế hoạch, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022…

 

Đồng chí Phạm Tất Thắng phát biểu kết luận Hội nghị


Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương đã trao Quyết định của Đảng ủy Khối về việc chuẩn y đồng chí Đặng Hữu Ngọ, Ủy viên BTV Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Dân vận các cơ quan nhà nước giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Dân vận Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Đồng chí Nguyễn Quang Trường trao Quyết định chuẩn y Phó Bí thư Đảng ủy CQ cho đồng chí Đặng Hữu Ngọ


Thừa ủy quyền của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng cho 2 Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương: đồng chí Nguyễn Lam và đồng chí Bùi Tuấn Quang.

 

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài trao Kỷ niệm chương cho đồng chí Nguyễn Lam và đồng chí Bùi Tuấn Quang


Thay mặt lãnh đạo Ban, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao Quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Lê Kim Phượng, Chuyên viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Cơ quan thường trực của Ban Dân vận Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh (T78).

 
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và lãnh đạo, cán bộ Ban tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Kim Phượng 

Tin Hà Thanh, ảnh Hoàng Phong

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất