Thứ Năm, 25/7/2024
Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao về việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kết luận số 43-KL/TW

 Quang cảnh buổi làm việc

Tiếp và đoàn làm việc với đoàn có đồng chí: Hà Kim Ngọc, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cùng các đồng chí Ủy viên cán sự; lãnh đạo đảng ủy, các đoàn thể, Ủy ban, cục, vụ thuộc Bộ Ngoại giao.

Theo báo cáo tóm tắt kết quả qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao trình bày tại Hội nghị cho thấy, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 25, Kết luận 43 và các văn bản chỉ đạo của Ban Dân vận Trung ương, Ban Cán sự đảng phối hợp với Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã xây dựng kế hoạch, đưa ra các giải pháp, biện pháp cụ thể và nghiêm túc thực hiện; góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cấp uỷ, cán bộ các cơ quan, đơn vị, cơ quan đại diện và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các hội đoàn trong triển khai thực hiện công tác dân vận, công tác vận động quần chúng toàn diện trên các mặt.


Đồng chí Mai Phan Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN báo cáo tại buổi làm việc

Ngay sau khi Nghị quyết 25 và Kết luận 43 ban hành, Ban cán sự đảng và Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết; Đảng ủy Bộ Ngoại giao ban hành Chương trình hành động số 122- CTr/ĐUB ngày 12/9/2013 thực hiện Nghị quyết 25 và Kế hoạch số 1066-KH/ĐUB ngày 27/5/2019 triển khai thực hiện Kết luận số 43. Đảng ủy Ngoài nước ban hành Kế hoạch số 45-KH/ĐUNN, ngày 24/6/2013 về việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết; Chương trình hành động số 10- CTr/ĐUNN ngày 14/8/2013 thực hiện Nghị quyết. Đồng thời tham mưu ban hành và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) như Nghị quyết 36-NQ/TW, ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Kết luận 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới… 

Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao ký kết Chương trình phối hợp với Ban Dân vận Trung ương về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2021 và 2021 - 2026. Bộ Ngoại giao ký Chương trình phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2026 hỗ trợ thanh niên Việt Nam ở nước ngoài và vận động nguồn lực quốc tế hỗ trợ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Tư lệnh Hải quân trong công tác cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài…


 Đại biểu tham dự phát biểu tại buổi làm việc


Xác định công tác dân vận là một trong những công tác trọng tâm, là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên, thực hiện phương châm “dân giám sát, dân thụ hưởng”, thời gian qua, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị Bộ Ngoại giao luôn chú trọng quán triệt và tổ chức thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) đối với các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc quyền quản lý của Bộ; rà soát và kiến nghị chỉnh sửa, điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC theo hướng đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân; tích cực triển khai các công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC, cải cách thể chế, cải tiến hạ tầng công nghệ thông tin, cải cách bộ máy hành chính theo hướng tinh giản biên chế. Đồng thời gắn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở với thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng lề lối, phong cách làm việc phù hợp với đặc thù của công tác ngoại giao, công tác đối với NVNONN; nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Tăng cường, đổi mới công tác vận động cộng đồng NVNONN của cấp ủy, cơ quan đại diện; triển khai các biện pháp hỗ trợ người Việt Nam tại địa bàn ổn định cuộc sống, hội nhập vào xã hội sở tại, duy trì quan hệ gắn bó với quê hương đất nước; hỗ trợ giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hoá dân tộc, tăng cường giao lưu về kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học kỹ thuật và công nghệ giữa cộng đồng người Việt ở nước ngoài với đồng bào trong nước; giúp đỡ cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, gặp thiên tai. Chăm lo đời sống tinh thần như tổ chức Tết cộng đồng, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao, khen thưởng, bảo hộ công dân, an ninh cộng đồng. Đại sứ quán ở nhiều nước chủ động mở rộng tiếp xúc với quần chúng cộng đồng người Việt ở địa bàn, kể cả với những người còn định kiến, mặc cảm với Nhà nước và chế độ.

Nhiều cơ quan đại diện vận động chính quyền sở tại ủng hộ thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam, Nhà Văn hóa Việt Nam, không gian văn hóa Hồ Chí Minh, đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhiều quốc gia. Nhiều hoạt động dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài do các cơ quan đại diện và các địa phương tổ chức như Gặp mặt kiều bào nhân dịp Tết Nguyên đán, Ngày Văn hóa Việt Nam, triển lãm, hội chợ, chương trình biểu diễn nghệ thuật, kỷ niệm các lễ lớn của đất nước... đã góp phần quan trọng khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tình cảm gắn bó với quê hương trong mỗi kiều bào.

Ban cán sự đảng và lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào “Dân vận khéo”; phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến…

Tại buổi làm việc, các đại biểu dự buổi làm việc đã trao đổi, thảo luận, phân tích, đánh giá để làm rõ thêm những bài học kinh nghiệm, phương pháp tập hợp, vận động NVNONN, trong thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kết luận số 43-KL/TW tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao.


 Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng,
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc 


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Bộ Ngoại giao, nhất là trong công tác dân vận đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng chí khẳng định, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban cán sự đảng, sự triển khai hiệu quả của các vụ, đơn vị thuộc Bộ, công tác dân vận của Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực, cụ thể là: Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao đã kịp thời quán triệt, triển khai cơ bản đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng về công tác dân vận từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, cán bộ được tăng cường. Các tổ chức đảng từng bước đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo quần chúng, phối hợp với Cơ quan đại diện thành lập và củng cố Ban Công tác cộng đồng, nhất là ở các địa bàn có đông người Việt Nam. Kịp thời báo cáo, đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, những vấn đề được quan tâm liên quan đến tư tưởng, cuộc sống, tạo sự ổn định và niềm tin của quần chúng, cộng đồng người Việt Nam đối với Đảng và Nhà nước ta. Công tác dân vận trong công tác hành chính, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt các tổ chức hội đoàn về vai trò, vị trí của công tác vận động quần chúng trong tình hình mới được quan tâm đổi mới...

Về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm công tác dân vận trong thời gian tới, đồng chí Phạm Tất Thắng đề nghị Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác dân vận đã được đề ra, trong đó quan tâm khắc phục những hạn chế, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị đã được Bộ Chính trị ban hành; đẩy mạnh công tác dân vận của cơ quan nhà nước; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm tham mưu giải quyết kịp thời nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cộng đồng NVNONN. Quan tâm đặc biệt đến công tác chính trị tư tưởng, chăm lo tới đời sống của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Ngoại giao và của cộng đồng NVNONN…

Bên cạnh việc chỉ đạo sơ kết, tổng kết các văn bản của Đảng về công tác dân vận theo hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương, đề nghị Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai các văn bản về công tác dân vận, vận động đồng bào Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời, phối hợp thực hiện hiệu quả Chương trình số 02-CTr/BDVTW-BCSĐBNG, ngày 26/11/2021 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao về công tác đối với NVNONN giai đoạn 2021 - 2026. Đặc biệt, quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân vận, nhất là cán bộ trực tiếp công tác dân vận đối với NVNONN.

Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo hướng thiết thực hơn nữa; biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện công tác dân vận. Khắc phục hạn chế về việc cung cấp thông tin định hướng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là trong việc nắm bắt và xử lý những vấn đề phát sinh về tư tưởng trong quần chúng, cộng đồng, đáp ứng kịp thời nhu cầu của các cấp ủy ở ngoài nước… Đồng chí Phạm Tất Thắng lưu ý.

Đối với những đề xuất, kiến nghị tại buổi làm việc, đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương ghi nhận, đề nghị đoàn công tác tổng hợp đầy đủ, báo cáo lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương để kịp thời chỉ đạo các vụ chuyên môn tham mưu.


Đồng chí Hà Kim Ngọc, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao 
phát biểu tại buổi làm việc 

Thay mặt Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao, đồng chí Hà Kim Ngọc, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Đồng thời khẳng định, công tác dân vận chính là thước đo sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể, sức mạnh của nhân dân, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác dân vận trong tình hình mới, trong thời gian tới, đồng chí Hà Kim Ngọc đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn ngành Ngoại giao tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kết luận số 43-KL/TW. Xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp triển khai công tác dân vận và công tác vận động quần chúng; thực hiện kiểm tra, giám sát kết quả trong chương trình công tác năm của cấp uỷ. Đẩy mạnh việc sơ kết, tổng kết các phong trào quần chúng, rút kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tiếp tục tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết kịp thời những thắc mắc, kiến nghị, của cán bộ, công chức và nhân dân. Tạo điều kiện tốt hơn nữa để các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò trong việc thực hiện quy chế dân chủ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trên cơ sở đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, sự quản lý của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hoàng Phong

 

 

 

 

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất