Thứ Ba, 21/5/2024
Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận, tạo niềm tin và phát huy mạnh mẽ sức mạnh của nhân dân trong phát triển đất nước*

 Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

Thưa các đồng chí đại biểu và các đồng chí,

Tới dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi gửi tới các đồng chí đại biểu và toàn thể cán bộ làm công tác dân vận trong cả nước lời thăm hỏi thân thiết và lời chào nồng nhiệt nhất.

Thưa các đồng chí,

Năm 2022, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tập trung triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Bên cạnh thuận lợi, đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới, khu vực diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Thế giới xảy ra nhiều điểm nóng xung đột vũ trang, gây bất ổn ở nhiều khu vực; đặc biệt, xung đột quân sự Nga - U-crai-na kéo dài, tác động sâu sắc, toàn diện đến mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ở trong nước, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng, ảnh hưởng nhiều đến đời sống nhân dân; các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước với nhiều thủ đoạn tinh vi, thâm độc.

Với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực; chính trị, xã hội cơ bản ổn định; kinh tế phục hồi tích cực, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, tăng trưởng đạt khoảng 8%, cao nhất từ năm 2005 đến nay. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường; tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước tiếp tục được nâng cao... Những thành tựu quan trọng đó đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Trong thành tích chung của cả nước, có đóng góp quan trọng của công tác dân vận và hệ thống dân vận cả nước, nổi bật trên một số điểm sau:

- Ban dân vận các cấp đã chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất cho cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, thực hiện dân chủ ở cơ sở sát hợp nhiệm vụ chính trị và tình hình của địa phương, đơn vị. Tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo đại hội các cấp của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức tôn giáo. Chủ trì phối hợp với các ngành, các cấp thực hiện công tác dân vận; xác định rõ trách nhiệm, phương thức thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; cụ thể hóa và thực hiện ngày càng hiệu quả cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Tập trung tuyên truyền, động viên nhân dân tham gia phục hồi, phát triển kinh tế gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tăng cường tiếp dân, đối thoại, giải quyết phản ánh, kiến nghị của nhân dân, kịp thời xử lý những vấn đề mới phát sinh, những vấn đề thực tiễn đặt ra. Nhận thức, trách nhiệm thực hiện công tác dân vận, chăm lo đời sống, phục vụ nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chính quyền các cấp, tiếp tục được nâng lên.

- Ban Dân vận Trung ương đã tích cực tham mưu, nâng cao hiệu quả việc nắm tình hình nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo thông qua các cơ chế, chương trình phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; kịp thời tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về công tác dân vận trong bối cảnh mới. Thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, năm qua, Ban Dân vận Trung ương đã nỗ lực, cố gắng tổ chức sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận và xây dựng đề án mới về công tác dân vận(2), tiêu biểu như: Xây dựng Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; tham gia xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; sơ, tổng kết một số đề án quan trọng khác trong lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể... Đây là những văn bản rất quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến phát huy dân chủ XHCN, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

- Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, bám sát địa bàn dân cư, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai trên tất cả các lĩnh vực, ngày càng đi vào nền nếp, có chiều sâu; tiếp tục xây dựng, phát huy được nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Năm 2022, công tác dân vận đã được triển khai đồng bộ, có bước đổi mới, chất lượng, hiệu quả tiếp tục được nâng lên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thuận xã hội, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích mà hệ thống dân vận và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đạt được trong năm 2022.

Thưa các đồng chí,

Bên cạnh những thành tích đạt được, công tác dân vận năm 2022 còn một số vấn đề cần tiếp tục quan tâm, nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện trong thời gian tới, như: Tiềm năng sáng tạo của nhân dân chưa được khơi dậy, phát huy tương xứng; một số cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa thực sự gương mẫu thực hiện công tác dân vận; chưa giải quyết kịp thời, thấu đáo những khó khăn, quyền lợi, kiến nghị chính đáng của người dân; quyền làm chủ của nhân dân có lúc, có nơi còn bị vi phạm; dân chủ chưa đi đôi với kỷ cương, kỷ luật; hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chưa tốt theo các quy định đã có của Đảng; hoạt động của một số hội quần chúng còn hình thức, bị động trong bối cảnh mới và yêu cầu mới.

Thưa các đồng chí,

Năm 2023, tình hình thế giới, khu vực dự báo còn diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều yếu tố mất ổn định. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu, xung đột vũ trang, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ diễn ra gay gắt, tác động nhiều mặt đến các quốc gia... Đất nước ta mặc dù đạt được những thành tựu rất quan trọng nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Nền kinh tế phát triển chưa bền vững, chịu tác động tiêu cực của xung đột quân sự và khủng hoảng kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm, thu nhập và đời sống nhân dân. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục chống phá ta bằng những âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, nguy hiểm... Những vấn đề đó đã, đang và sẽ tác động đến tình hình nhân dân, đến công tác dân vận của cả hệ thống chính trị.

Tôi cơ bản đồng tình với những nhiệm vụ công tác dân vận trong năm 2023 như Báo cáo của Ban đã nêu, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung có tính chất gợi mở để các đồng chí quan tâm trong quá trình triển khai thực hiện công tác dân vận năm tới:

Thứ nhất, phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, lý giải thấu đáo, kiên trì thuyết phục để nhân dân hiểu đúng về tình hình đất nước và thế giới, những tác động tích cực và tiêu cực tới nước ta; về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Trên cơ sở đó vận động, hướng dẫn nhân dân tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức để tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đất nước. Phải nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân một cách khoa học, chính xác. Lãnh đạo các cấp phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại, chân thành lắng nghe nhân dân, giải quyết kịp thời những bức xúc trong nhân dân, những vụ việc khiếu kiện, tiêu cực, tham nhũng mà nhân dân quan tâm, khắc phục những hạn chế, bất cập của cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính gây phiền hà, cản trở cho người dân, doanh nghiệp và xã hội. Cùng với đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải nêu gương trong học tập, lao động, công tác và cuộc sống hằng ngày; phải bám sát cơ sở, gần dân, học và làm theo phong cách dân vận của Bác Hồ: “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Nếu làm tốt các nội dung nêu trên sẽ tạo niềm tin trong nhân dân; khi nhân dân đã hiểu, đã thấy, đã tin thì sức mạnh to lớn của nhân dân sẽ được phát huy mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ hai, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận, thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; cán bộ, đảng viên phải nêu gương trong thực hiện công tác dân vận, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Khi ban hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải luôn ý thức sâu sắc “Dân là gốc”, “lòng dân là thước đo”; phải nghiên cứu kỹ, thấu đáo nhiều chiều, thực sự thiết thực, phù hợp với thực tiễn, với cuộc sống của nhân dân. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải thật sự là các “quyết sách lòng dân”, xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đồng thời, phải động viên, hướng dẫn, tổ chức nhân dân chủ động, tích cực tham gia vào quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách đó một cách hiệu quả nhất. Phải lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng của các chính sách; lấy kết quả tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách để đánh giá năng lực, uy tín của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nếu làm được như vậy chính là thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Cần lưu ý rằng, trong quá trình xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phải có trách nhiệm tham gia ngay từ khâu đầu tiên, phải phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của nhân dân, nhất là những chủ trương, chính sách liên quan đến đời sống nhân dân.

Thứ ba, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; quan tâm giúp đỡ người yếu thế, khó khăn trong xã hội; đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên nhất là ở vùng sâu, xa, khó khăn, khu công nghiệp tập trung đông công nhân; thực sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân.

Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, nhất là trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia(3). Gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo” với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của các cơ quan nhà nước. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đánh giá, kịp thời biểu dương, khen thưởng các mô hình "Dân vận khéo", tạo khí thế và bước chuyển mới trong phong trào thi đua yêu nước hiện nay.

Gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo” với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của các cơ quan nhà nước. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đánh giá, kịp thời biểu dương, khen thưởng các mô hình "Dân vận khéo", tạo khí thế và bước chuyển mới trong phong trào thi đua yêu nước hiện nay.

Thứ tư, Ban Dân vận Trung ương và ban dân vận các cấp tập trung tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là nghị quyết của các Hội nghị Trung ương khóa XIII, các nội dung liên quan đến công tác dân vận, đến nhân dân. Thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm định, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các văn bản của Đảng về công tác dân vận; xuyên suốt là giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, thúc đẩy cả hệ thống chính trị thi đua làm công tác dân vận, thực hành "Dân vận khéo" trong thực thi nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả thực hiện các cơ chế, chương trình phối hợp về công tác dân vận. Chủ trì thực hiện có chất lượng, đúng tiến độ các đề án được giao, trọng tâm là tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trình Trung ương cho ý kiến vào giữa năm 2023.

Thứ năm, ngành Dân vận chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận các cấp bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có năng lực, trình độ, kinh nghiệm, hiểu biết sâu rộng, có kỹ năng, phương pháp công tác khoa học, luôn đổi mới, công tâm, khách quan. Cán bộ làm công tác dân vận phải thực sự dấn thân, trưởng thành từ thực tiễn phong trào cách mạng; chân thành lắng nghe và chắt lọc các ý kiến của nhân dân, kịp thời phản ánh, đề xuất các giải pháp hiệu quả để yên dân, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; thực hành theo phong cách dân vận của Hồ Chí Minh: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.

Thưa các đồng chí,

Tôi tin tưởng rằng, với ý thức, trách nhiệm cao, tinh thần đoàn kết và ý chí nỗ lực vượt qua khó khăn của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, ngành Dân vận cùng cả hệ thống chính trị sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nhân dịp năm mới 2023 và chuẩn bị đón xuân Quý Mão, chúc các đồng chí đại biểu và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cả nước - năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và có nhiều thành công mới.

Xin trân trọng cảm ơn.

 ------------------------------------

 Đầu đề là của Tạp chí Dân vận 

1. Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 99-NQ/TW của Ban Bí thư về phát huy vai trò của nhân dân đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Đề án nghiên cứu mô hình, tổ chức, quy chế hoạt động của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; Tổng kết mô hình thí điểm Hội Người cao tuổi; Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW của Ban Bí thư; Tổng kết 30 năm thực hiện Thông báo số 34-TB/TW của Ban Bí thư về đạo Cao Đài...; Kết luận tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về công tác Chữ thập đỏ; Phối hợp tham mưu Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội...

2. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

 Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất