Thứ Năm, 23/5/2024
Nghiệm thu cấp cơ sở Đề án khoa học “Đổi mới phương thức nắm tình hình nhân dân của Ban Dân vận cấp ủy cấp huyện trong tình hình mới”

 Quang cảnh Hội nghị

Hội đồng nghiệm thu gồm: ThS. Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học Ban Dân vận Trung ương là Chủ tịch; thành viên là một số nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực công tác tuyên giáo, công tác dân vận. 

Tham dự Hội nghị có đồng chí TS. Hà Ngọc Anh, nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, cùng các đồng chí đại diện các vụ, đơn vị của Ban Dân vận Trung ương.

Tại Hội nghị, Chủ nhiệm Đề án, ThS. Nguyễn Tuấn Anh đã báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề án. Theo đó, qua hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, bên cạnh những thành tựu đạt được về kinh tế - xã hội, an ninh, chính trị; tuy nhiên, ở một số địa phương trong cả nước vẫn xảy ra những “điểm nóng”, những vụ, việc phức tạp, một trong những nguyên nhân cơ bản là do công tác nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, các giai tầng xã hội chưa kịp thời; nhất là đối với những vấn đề nhạy cảm, nổi cộm và bức xúc chưa chủ động, thiếu phương pháp nắm bắt và dự báo đầy đủ tình hình nhân dân, thiếu các giải pháp đồng bộ trong tuyên truyền vận động và tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng giải quyết dứt điểm những bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở…

Một số nơi, Ban Dân vận cấp ủy cấp huyện chưa coi trọng việc lắng nghe, trao đổi, nắm bắt thông tin để xử lý, giải quyết những nguyện vọng của người dân ngay từ cơ sở; việc tuyên truyền, nắm tình hình nhân dân, đội ngũ cán bộ, thanh niên, trí thức, các giai tầng xã hội… đối với các vấn đề liên quan đến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước chưa tốt dẫn đến một số vụ, việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, đông người diễn ra trong quá trình thực hiện các chính sách, dự án như đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Bên cạnh đó, trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0, đòi hỏi cần phải tiếp tục đổi mới phương thức nắm tình hình nhân dân để đáp ứng được yêu cầu của xã hội; đổi mới nội dung, phương thức vận động tập hợp nhân dân; phát huy tiềm năng, sức mạnh của nhân dân.


 ThS.Nguyễn Tuấn Anh, Chủ nhiệm Đề án báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề án

Từ thực trạng trên, nhóm nghiên cứu đề xuất khai nghiên cứu Đề án: “Đổi mới phương thức nắm tình hình nhân dân của Ban Dân vận cấp ủy cấp huyện trong tình hình mới”,  nhằm đề xuất các giải pháp góp phần hướng tới làm thay đổi thái độ, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ dân vận của Ban Dân vận cấp ủy cấp huyện nói riêng trong việc nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, tập hợp kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước; bám sát thực tiễn, dự báo tốt tình hình để có giải pháp phù hợp để kịp thời giải quyết điểm nóng điểm, phức tạp, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Đề án gồm 3 phần: Mở đầu, nội dung nghiên cứu, kết luận và kiến nghị. Trong đó phần nội dung nghiên cứu được kết cấu thành 2 chương:

Chương 1: Thực trạng phương thức nắm tình hình nhân dân của Ban Dân vận cấp ủy cấp huyện trong tình hình mới.

Chương 2: Giải pháp đổi mới phương thức nắm tình hình nhân dân của Ban Dân vận cấp ủy cấp huyện trong tình hình mới.

Kết quả nghiên cứu của Đề án là cơ sở để đưa ra những dự báo về các yếu tố tác động, đề xuất các giải pháp khả thi đối với việc tiếp tục đổi mới phương thức nắm tình hình nhân dân của Ban Dân vận cấp ủy cấp huyện trong tình mới. Đồng thời, cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc bổ sung, phát triển hoàn thiện phương thức nắm tình hình nhân dân của Ban Dân vận cấp ủy cấp huyện; giúp các cơ quan tham mưu của Đảng, Ban Dân vận cấp ủy cấp huyện có cơ sở tham mưu những giải pháp về công tác dân vận trong tình hình mới; nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và toàn xã hội về việc đổi mới phương thức nắm tình hình nhân dân qua công tác dân vận, nhất là sự hiểu biết về đổi mới phương thức nắm tình hình nhân dân trong công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ của đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp nói chung và cấp cơ sở nói riêng. Làm tài liệu tham khảo chuyên ngành xây dựng Đảng và chuyên ngành về công tác dân vận của Đảng trong các trường, Học viện Chính trị...


ThS. Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng khoa học Ban Dân vận Trung ương
Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu kết luận nghiệm thu cấp cơ sở Đề án

Tại Hội nghị, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng đánh giá Đề án có giá trị khoa học và thực tiễn. Đề án được triển khai nghiêm túc, công phu. Kết cấu rõ ràng, phương pháp tiếp cận vấn đề cơ bản phù hợp. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu được xác định rõ ràng. Các sản phẩm khoa học được trình bày có hệ thống và có nhiều điểm mới.

Hội đồng đã chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót của Đề án. Hội đồng đề nghị Ban chủ nhiệm Đề án tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học trong Hội đồng để Đề án hoàn thiện hơn.

Kết quả, Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở Đề án khoa học “Đổi mới phương thức nắm tình hình nhân dân của Ban Dân vận cấp ủy cấp huyện trong tình hình mới”./.

Hoàng Phong

Gửi cho bạn bè