Thứ Sáu, 23/2/2024
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận

 Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại hội thảo

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cùng đại diện các ban, ngành liên quan dự hội thảo.

Tại hội thảo, đại diện các Tỉnh ủy, Thành ủy và Ban Dân vận các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa, các tỉnh Gia Lai, Kon Tum đã tập trung thảo luận, đề xuất những giải pháp trong công tác dân vận trước tình hình mới.

Cụ thể là: Những yếu tố tác động và giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền của tỉnh Bình Định trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Những vấn đề đặt ra và giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của Đảng bộ Đà Nẵng; Cơ sở lý luận và thực tiễn về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Những yếu tố tác động và giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động thanh niên và tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp tỉnh Khánh Hòa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Những yếu tố tác động và giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động nông dân và tổ chức Hội Nông dân các cấp của tỉnh Quảng Bình trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế…


 Tham dự hội thảo có đại diện các Tỉnh, Thành ủy và Ban Dân vận các tỉnh, thành phố
từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cho biết: Càng đi sâu vào quá trình đổi mới đất nước, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn nảy sinh. Phát triển kinh tế thị trường, một mặt giúp giải phóng được nguồn lực to lớn trong nhân dân, khiến cho đời sống của nhân dân trở nên sung túc; song mặt khác cũng làm phân hóa các giai tầng xã hội với những lợi ích khác nhau, có phản ứng phức tạp và nhạy cảm hơn trước những thay đổi về chủ trương, chính sách, những bức xúc về cuộc sống hàng ngày và trước nhiều vấn đề phát triển.

Đứng trước những cơ hội và thách thức đó, chúng ta càng ý thức được tầm quan trọng của “ý Đảng, lòng dân”, vai trò to lớn của công tác dân vận và trách nhiệm xây dựng Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp cách mạng mà nhân dân giao phó.

Phát biểu tại Hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh: Để tiếp tục khẳng định, phát huy vai trò quan trọng của công tác dân vận trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy “thế trận lòng dân”, “quốc bảo lòng dân” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng ta đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách trong công tác dân vận, nhằm thực hiện tốt cầu nối với dân. Trong đó, Đảng đã đề ra chủ trương “nêu gương” nhằm tạo ra một môi trường thực sự trong sạch để kêu gọi nhân dân chung sức chung lòng xây dựng Đảng và Nhà nước thực sự vững mạnh.

"Chúng ta đã đề ra những chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì cũng chấp nhận và tuân thủ theo quy luật thị trường. Theo đó, vận động nhân dân tuân thủ các quy tắc, quy định của thị trường gắn với quy định, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với pháp luật quốc tế; chủ động lấy người dân làm trung tâm trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước gắn với pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong đó Đảng lãnh đạo toàn diện", đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ.

Cũng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, công tác dân vận trong thời gian tới cần tiếp tục có những giải pháp phù hợp, kịp thời, nhất là từng đối tượng quần chúng nhân dân ở các địa phương, cơ quan khác nhau, đáp ứng đầy đủ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Từ đó, những chủ trương, chính sách mà Đảng đề ra tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, để người dân tích cực tham gia vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đưa Việt Nam ngày càng phát triển nhanh và bền vững, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh./.

 (TTXVN)

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác