Thứ Tư, 28/2/2024
Kinh nghiệm vận động phụ nữ dân tộc thiểu số - tôn giáo

Thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những năm qua, với vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã coi công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong hệ thống Hội; đồng thời tập trung nguồn lực chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm.

Các cấp hội đã tích cực đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình hoạt động nhằm đưa phong trào phát triển đồng đều cả về số lượng và chất lượng. Các mô hình, các cuộc vận động, các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của hội đã không ngừng khơi dậy tiềm năng và sức sáng tạo của hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo.

Cán bộ hội vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn cũng được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực… Đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo từng bước được nâng lên. Chị em đã vượt qua những khó khăn trong đời sống, ràng buộc về lễ nghi tôn giáo và hủ tục lạc hậu, tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội của địa phương…

Tuy nhiên, tình hình phụ nữ và công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Một số nơi chưa thực sự quan tâm đến công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo. Hệ thống văn bản pháp luật về bình đẳng giới, chính sách để tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển còn thiếu đồng bộ. Công tác truyền thông, giáo dục về bình đẳng giới, về xây dựng gia đình chưa được thường xuyên…

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi thông tin về tình hình phụ nữ, công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo, những kinh nghiệm thúc đẩy vai trò, vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số và công tác vận động phụ nữ khu vực Tây Nguyên. Các đại biểu cũng đã đề xuất một số giải pháp như hình thức tuyên truyền, giáo dục, cách tiếp cận để thúc đẩy vai trò, vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ tôn giáo ở khu vực Tây Nguyên mang lại hiệu quả, thiết thực hơn.

Các đại biểu cũng đã nghe báo cáo tham luận của các tỉnh, ban, ngành Trung ương như: Kinh nghiệm thúc đẩy vai trò, vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số trong gia đình và xã hội của Ban Dân vận tỉnh Lâm Đồng; phụ nữ dân tộc thiểu số trong công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới, sống tốt đời đẹp đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ Đắk Lắk; kinh nghiệm vận động phụ nữ có đạo tham gia các phong trào hoạt động Hội của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đức mạnh, huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông...

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách đặc thù đối với vùng dân tộc thiểu số Tây Nguyên nhằm tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách về sản xuất, đời sống cho đồng bào các dân tộc, tạo động lực giúp phụ nữ dân tộc thiểu số Tây Nguyên vươn lên, từng bước khẳng định vị thế của mình trong gia đình và xã hội; ngày càng có nhiều chị em tham gia công tác xã hội, tham gia lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu khoa học, doanh nhân… có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung và Tây Nguyên nói riêng.

Nguồn: TTXVN/ Quang Huy, ngày 29/6/2015

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất