Thứ Tư, 24/4/2024
Nghiệm thu đề tài khoa học do TS. Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm chủ nhiệm


 Quang cảnh buổi nghiệm thu

 

Với mục tiêu đề xuất phương hướng và giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,  Hội Nông dân Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; khắc phục tình trạng trùng lắp, hành chính hóa trong tổ chức và hoạt động của các tổ chức này, đảm bảo các tổ chức này thực sự là người đại diện cho công nhân, nông dân, trí thức; đảm bảo thống nhất, đồng bộ của toàn bộ hệ thống chính trị và tính độc lập, tự chủ của mỗi tổ chức này trong hệ thống chính trị của nước ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề tài đã thực hiện 4 nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản: Khảo sát, nghiên cứu, phân tích thực trạng tổ chức và hoạt động trên cơ sở đó đánh giá mặt được, chưa được, nguyên nhân những hạn chế của tổ chức; rút ra những bài học kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của các tổ chức nói trên. Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc đổi mới tổ chức và hoạt động của 3 tổ chức trên.  Nghiên cứu địa vị pháp lý, mối quan hệ giữa các tổ chức này với các tổ chức khác, đặc biệt là tổ chức đảng, chính quyền; cơ chế tài chính của các tổ chức này để khắc phục tình trạng hành chính hóa, quan liêu hóa tổ chức và hoạt động; tìm ra nguyên nhân làm cho các tổ chức này chưa thực sự đại diện cho quyền và lợi ích của đoàn viên, hội viên. Trên cơ sở đó đề xuất phương hướng và một số giải pháp cụ thể để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,  Hội Nông dân Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thực sự là người đại diện cho công nhân, nông dân và trí thức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Sau khi các thành viên trong Hội đồng nhận xét, đánh giá, GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng kết luận: Đây là một đề tài khó, đề tài có tính thực tiễn, phù hợp với tình hình hiện nay. Đề tài đã phục vụ quan điểm của Đảng và giai cấp công nhân, nông dân, trí thức. Đề tài được xếp loại Khá.

Bích Quyên

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất