Thứ Năm, 25/7/2024
Nghiệm thu cấp bộ (ban Đảng) Đề án “Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát đối với công tác dân vận của Đảng trong thời gian tới”
 
Quang cảnh Hội nghị nghiệm thu


Hội đồng nghiệm thu Đề án gồm 7 thành viên, do PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số vụ, đơn vị của Ban Dân vận Trung ương.

Trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề án, đồng chí Bùi Tuấn Quang cho biết: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận đã được tăng cường, tiếp tục đổi mới gắn với công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ của Đảng, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, đối ngoại, nâng cao đời sống của nhân dân, giải quyết có hiệu quả những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận cũng được quan tâm và đạt được những thành tựu.

 
Đồng chí Bùi Tuấn Quang trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề án 


Thông qua công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đã tạo chuyển biến tích cực về trách nhiệm và công tác phối hợp của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về công tác dân vận, góp phần quan trọng đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo sự đồng bộ, hiệu quả hơn trong công tác dân vận... Những kết quả quan trọng này đã tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, tạo sự đồng thuận, vận động nhân dân tham gia thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương, nghị quyết và các văn bản của Đảng về công tác dân vận còn một số hạn chế, tồn tại. Một bộ phận cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện chưa nghiêm, chưa đầy đủ, thực hiện mang tính hình thức; chưa chủ động, thường xuyên, còn lúng túng, thiếu sáng tạo trong triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết và các văn bản của Đảng về công tác dân vận. Một số cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương, nghị quyết và các văn bản của Đảng về công tác dân vận còn chung chung, dàn trải, chưa rõ nội dung cụ thể, nên quá trình thực hiện chưa sâu, còn làm qua loa, chưa chỉ rõ trách nhiệm, khuyết điểm của cá nhân cán bộ, đảng viên, chủ yếu nêu trách nhiệm, khuyết điểm tập thể. Việc lựa chọn nội dung kiểm tra, giám sát nhiều, thời gian kiểm tra, giám sát dài, đối tượng, phạm vi kiểm tra, giám sát rộng gây khó khăn cho việc kiểm tra, giám sát nhất là việc tự kiểm tra của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và việc báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát cho tổ chức đảng cấp trên. Việc xem xét, đánh giá, kết luận kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác dân vận đôi khi còn chưa sâu sát; chưa coi trọng việc đôn đốc và giám sát việc thực hiện kết luận nên tác dụng, hiệu quả kiểm tra, giám sát còn hạn chế. Một số nơi, cấp ủy đề ra chương trình, kế hoạch kiểm tra công tác dân vận trong đó phân công ủy ban kiểm tra phối hợp với ban dân vận thực hiện. Nhưng trong thực tế, khá nhiều nơi vẫn còn hiện tượng “giao khoán” cho Ban Dân vận thực hiện.

Trên cơ sở tổng kết lý luận, nghiên cứu, khảo sát thực tiễn, Ban chủ nhiệm Đề án đề xuất 6 nhóm giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác dân vận trong kiểm tra, giám sát công tác dân vận, bao gồm: (1) Nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, tổ chức đảng và chi bộ, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của việc kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết và các văn bản của Đảng đối với công tác dân vận. (2) Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới, cán bộ, đảng viên thực hiện các chủ trương, nghị quyết và các văn bản của Đảng đối với công tác dân vận. (3) Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia kiểm tra, giám sát các chủ trương, nghị quyết và các văn bản của Đảng đối với công tác dân vận. (4) Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát các chủ trương, nghị quyết và các văn bản của Đảng đối với công tác dân vận. (5) Tăng cường đôn đốc, theo dõi việc chấp hành thông báo kết quả kiểm tra, giám sát đối với công tác dân vận. (6) Chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra, giám sát.

Để có cơ sở đánh giá chất lượng kiểm tra, giám sát đối với công tác dân vận của Đảng, Ban chủ nhiệm Đề án đề xuất 8 tiêu chí đánh giá chất lượng kiểm tra, giám sát. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu Đề án, Ban Chủ nhiệm Đề án đã có những đề xuất những kiến nghị cụ thể với Ban Bí Thư, Bộ Chính trị; Ban Dân vận Trung ương; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; các tỉnh ủy, thành ủy; Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

 
 PGS.TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
phát biểu tại Hội nghị nghiệm thu


Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài trình bày các kết quả nghiên cứu chính, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đều cho rằng Đề án có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Đề án được triển khai nghiêm túc, công phu, có kết cấu rõ ràng, phương pháp tiếp cận vấn đề phù hợp và bộ sản phẩm đầy đủ. Đề án đã làm rõ vấn đề lý luận về chất lượng kiểm tra, giám sát đối với công tác dân vận của Đảng; đánh giá chất lượng kiểm tra, giám sát đối với công tác dân vận hiện nay; trên cơ sở đó đánh giá chung về kết quả đạt được của chất lượng kiểm tra, giám sát công tác dân vận và nêu lên một số vấn đề đặt ra với công tác kiểm tra, giám sát công tác dân vận.
Đề án đã phân tích bối cảnh mới, đề ra 6 nhóm giải pháp, gợi ý 08 tiêu chí đánh giá chất lượng kiểm tra, giám sát công tác dân vận.

Hội đồng đề nghị Ban chủ nhiệm Đề án tiếp thu tối đa ý kiến của các nhà khoa học trong Hội đồng nghiệm thu để hoàn thiện Đề án; đề nghị lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương trên cơ sở báo cáo tư vấn của Đề án sẽ nghiên cứu, tư vấn cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát đối với công tác dân vận của Đảng trong thời gian tới.

 
Các thành viên Hội đồng Nghiệm thu, Ban Chủ nhiệm Đề án và các đại biểu dự Hội nghị nghiệm thu 


Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá xếp loại Đề án đạt loại xuất sắc./.

Tin và ảnh: Ngọc Mai

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất