Thứ Năm, 25/7/2024
Nghiệm thu Đề tài “Xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới”
 
TS. Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ nhiệm Đề tài báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả nghiên cứu của Đề tài


Hội đồng nghiệm thu Đề tài có sự tham gia của Chủ tịch Hội đồng - GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và các thành viên là các chuyên gia trong lĩnh vực dân tộc, dân vận, công tác cán bộ đến từ Ủy ban Mặt trặn Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trưng ương…

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt Ban chủ nhiệm Đề tài, TS. Thào Xuân Sùng đã báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả nghiên cứu và những điểm mới của Đề tài. Theo đó, Đề tài được thực hiện với mục tiêu làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận người dân tộc thiểu số (DTTS), đề xuất các giải pháp chủ yếu, nhằm tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận người DTTS trong thời kỳ mới. Đề tài nghiên cứu thực trạng xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận người DTTS trong thời kỳ mới trên phạm vi cả nước, chú trọng các địa phương có đông đồng bào DTTS và các ngành có liên quan trực tiếp trong công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS. Thời gian nghiên cứu trong 30 năm đổi mới (1986-2016), chủ yếu từ năm 2006 đến nay. Nghiên cứu giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận người DTTS đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài “Xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới” thực hiện công phu, nghiêm túc, với nhiều thông tin mới, có giá trị về lý luận cũng như trong thực tiễn. Các sản phẩm của đề tài đã được công bố khá đồ sộ (với 8 sản phẩm chính với hơn 900 trang), có tính khoa học cao. Qua việc đánh giá đúng đắn thực trạng xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận người DTTS trong 30 năm đổi mới, Đề tài đã đề xuất giải pháp phù hợp nhằm tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận người DTTS, qua đó thúc đẩy công tác dân vận trong đồng bào DTTS có bước chuyển biến tích cực. Kết quả nghiên cứu của Đề tài đã được xã hội hóa trong công tác dân vận, tiếp tục vận dụng trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

 
Cán bộ, công chức Ban Dân vận Trung ương chúc mừng Ban Chủ nhiệm Đề tài

Các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí đánh giá Đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới” đạt loại xuất sắc./.

Tin và ảnh: Hà Thanh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất