Thứ Sáu, 14/6/2024
 • Nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận: Hướng dẫn triển khai dự án tham gia nhiệm vụ kinh tế - xã hội

  (Danvan.vn) Tham gia ngày càng sâu rộng vào các chương trình kinh tế - xã hội thì cán bộ dân vận, Mặt trận, đoàn thể càng tiếp cận với hoạt động có ý nghĩa tổng hợp trong đời sống, dưới dạng các dự án. Các ngân hàng, các nhà tài trợ triển khai vốn theo dự án; đoàn thể tín chấp để có thêm sự bảo trợ tinh thần; hộ gia đình và người sản xuất thu hút được nguồn lực để sản xuất kinh doanh có hiệu quả, vượt qua đói nghèo, vươn lên trong đời sống và thu nhập.

 • Nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận: Tổ chức nghiên cứu về công tác dân vận (P.2)

  (Danvan.vn) Để Ban Dân vận làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy (đối với các Ban Dân vận); để giúp cho các Ban Chấp hành đoàn thể quyết định các chủ trương cho sát hợp, người cán bộ làm công tác dân vận ngày càng phải hiểu sâu những vấn đề của các nhóm xã hội, các tầng lớp, các giai cấp, các cộng đồng dân cư, phải làm quen và dần thành thục trong các việc: điều tra dư luận, khảo sát thực tế, nghiên cứu sâu các vấn đề bức xúc của nhân dân.

 • Nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận: Tổ chức nghiên cứu về công tác dân vận (P.1)

  (Danvan.vn) Để Ban Dân vận làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy (đối với các Ban Dân vận); để giúp cho các Ban Chấp hành đoàn thể quyết định các chủ trương cho sát hợp, người cán bộ làm công tác dân vận ngày càng phải hiểu sâu những vấn đề của các nhóm xã hội, các tầng lớp, các giai cấp, các cộng đồng dân cư, phải làm quen và dần thành thục trong các việc: điều tra dư luận, khảo sát thực tế, nghiên cứu sâu các vấn đề bức xúc của nhân dân.

 • Nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận: Phối hợp, liên kết trong công tác dân vận

  (Danvan.vn) Sự nghiệp xây dựng đất nước càng phát triển theo chiều rộng và chiều sâu, thì các chương trình kinh tế - xã hội càng được triển khai mạnh mẽ. Các tổ chức đoàn thể và các hội ngày càng phát triển đa dạng, các phương tiện thông tin đại chúng càng phong phú thì các yếu tố tác động vào quần chúng càng nhiều luồng, nhiều chiều, vì vậy, mỗi tổ chức phải hoạt động thích nghi với hoàn cảnh quần chúng có nhiều thông tin, chịu nhiều tác động.

 • Nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận: Thông tin, báo cáo công tác dân vận (P.2)

  (Danvan.vn) Dưới đây là gợi ý đề cương báo cáo tổng kết công tác dân vận hằng năm và một số mẫu báo cáo nhanh, đột xuất.

 • Nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận: Thông tin, báo cáo công tác dân vận (P.1)

   (Danvan.vn) Thông tin, báo cáo vốn là nhu cầu tự thân của mỗi cơ quan, mỗi cấp lãnh đạo, chỉ đạo, mỗi tổ chức.

 • Nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận: Một số hội nghị về công tác dân vận

  (Danvan.vn) Trong công tác dân vận, thường xuyên phải tiến hành các hội nghị để thảo luận, triển khai, đánh giá các hoạt động và công tác chỉ đạo của cơ quan, đơn vị, tổ chức.

 • Nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận: Hướng dẫn triển khai, kiểm tra thực hiện chủ trương công tác dân vận

  (Danvan.vn) Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các chủ trương công tác dân vận là việc làm thường xuyên, là một khâu quan trọng của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng cấp trên đối với cấp dưới; của Ủy ban Mặt trận và Ban Chấp hành đoàn thể cấp trên với cấp dưới. Chủ trương công tác phải được hướng dẫn để việc thực hiện được đồng bộ, thống nhất, thông suốt tới cơ sở.

 • Nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận: Điều tra dư luận, điều tra xã hội học những vấn đề liên quan tới quần chúng

  (Danvan.vn) Dư luận quần chúng là những ý kiến, lời nhận xét bàn bạc của đông người trước một chủ trương, một sự kiện, hoặc một vấn đề nào đó nảy sinh trong thực tiễn.

 • Nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận: Gặp gỡ, tiếp xúc, làm quen

  (Danvan.vn) Công tác dân vận là công tác giao tiếp với con người. Gặp gỡ, tiếp xúc, chào hỏi, làm quen với quần chúng, với đồng nghiệp, với lãnh đạo và cấp trên là việc thường xuyên của cán bộ dân vận. Đây là việc mở đầu của công tác dân vận, phản ánh khả năng tiếp cận với quần chúng và công việc của người cán bộ.

 • Vai trò của người cán bộ dân vận

  (Danvan.vn) Đến với công tác dân vận, có người được đoàn viên, hội viên, đoàn thể bầu vào các Ban Chấp hành và rồi gắn bó cả cuộc đời, có người do cấp ủy, đoàn thể cử ra làm công việc liên quan tới quần chúng, có người có nghề chuyên môn tự nguyện hoạt động trong các cơ quan làm công tác dân vận.

 • Tác phong công tác của người cán bộ dân vận

  (Danvan.vn) Tác phong công tác của người cán bộ dân vận của Đảng là cách làm việc, hoạt động, liên hệ với nhân dân để thực hiện "dân vận khéo" theo chức năng được phân công.

 • Tâm lý người cán bộ dân vận

  (Danvan.vn) Cán bộ dân vận là cán bộ của Đảng, hoạt động trong lĩnh vực chính trị xã hội nhằm vận động quần chúng trong mọi phong trào cách mạng. Cán bộ dân vận bao gồm các cán bộ tham mưu cho cấp ủy về công tác dân vận; cán bộ các cấp của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và hội quần chúng; cán bộ làm công tác dân tộc, công tác tôn giáo; cán bộ lực lượng vũ trang nhân dân làm công tác vận động quần chúng.

1 2 3

Xem nhiều nhất