Thứ Năm, 25/7/2024
Yên Mô: Quan tâm xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
 
Diện mạo nông thôn mới của các xã trong huyện Yên Mô ngày càng khởi sắc 


Theo đồng chí Đinh Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở huyện Yên Mô: Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC huyện đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về xây dựng thực hiện QCDC ở cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo việc sơ, tổng kết việc thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc thực hiện QCDC ở cơ sở đảm bảo kịp thời, nghiêm túc, có hiệu quả.

Quan tâm chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chỉ đạo điều hành theo nhiệm vụ, quyền hạn quy định, phát huy trí tuệ tập thể để tạo sự đoàn kết thống nhất; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thể hiện vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công phụ trách, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở huyện Yên Mô: Từ đầu năm 2019 đến nay, các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc QCDC. Những nội dung phải công khai cho nhân dân biết được các xã, thị trấn triển khai đảm bảo đúng quy định, tạo sự đồng thuận của nhân dân trên một số lĩnh vực như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng...

Nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp được triển khai kịp thời, rộng rãi, công khai, dân chủ như việc đóng góp các loại quỹ; mức đóng góp trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là vận động nhân dân hiến đất và tài sản trên đất xây dựng NTM; đóng góp xây dựng công trình phúc lợi, đường giao thông, thủy lợi; công tác bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo; bình xét xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Đến nay trên địa bàn toàn huyện đã có 232/232 thôn, xóm, phố hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước, in sao, niêm yết công khai tại các nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố; có đơn vị gửi đến các dòng họ để thực hiện với sự giám sát tích cực của cộng đồng dân cư.

Trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, ngay từ đầu năm, 100% các cơ quan, đơn vị đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức.

Tại hội nghị, quyền làm chủ của cán bộ, công chức, người lao động, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị được phát huy; xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp thực hiện giữa cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và tổ chức công đoàn, quy chế chi tiêu nội bộ; quy trình đánh giá cán bộ, công chức; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ vì thế nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức có chuyển biến, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế; nội bộ cơ quan đoàn kết, hiệu quả công việc được nâng lên.

Hiện nay trên địa bàn huyện có 185 doanh nghiệp, trong đó 17 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn. Các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã phối hợp với ban giám đốc tổ chức hội nghị người lao động để bàn biện pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đánh giá việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, chế độ bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, bầu ban thanh tra nhân dân, xây dựng quy chế về tiền lương, tiền thưởng, quy chế an toàn vệ sinh lao động, nội quy lao động, quy chế sử dụng các quỹ phúc lợi, khen thưởng và các chỉ tiêu liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động.

Bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định cho phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp. Những kiến nghị đề xuất của người lao động đều được chủ sử dụng lao động phối hợp với công đoàn cơ sở xem xét, giải quyết kịp thời....

Nhìn chung việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại các doanh nghiệp được thực hiện tương đối tốt, qua đó đã giúp cho các doanh nghiệp từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; không khí dân chủ được cải thiện, quyền làm chủ của người lao động trong doanh nghiệp được tôn trọng, tạo niềm tin, sự đoàn kết, đồng thuận và hình thành quan hệ lao động tốt đẹp giữa người lao động và người sử dụng lao động, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Có thể khẳng định việc thực hiện QCDC ở cơ sở một cách hiệu quả đã tạo ra động lực thúc đẩy quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo không khí phấn khởi trong hoạt động của cộng đồng dân cư và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; tăng cường và củng cố niềm tin đối với nhân dân.

Đến nay, huyện Yên Mô đã có 9/15 chỉ tiêu đạt và vượt so với chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện đề ra; giá trị thu nhập bình quân trên 1 ha canh tác ước đạt 125 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 3,75%... Đặc biệt trong xây dựng NTM, huyện đã có 11/16 xã đạt chuẩn NTM, trung bình mỗi xã đạt 17,8/19 tiêu chí; huyện đang phấn đấu đầu năm 2021 đạt chuẩn huyện NTM.

(baoninhbinh.org.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất