Chủ Nhật, 14/4/2024
Hiệu quả trong công tác thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Đồng Tháp
 
Người dân tham gia xây dựng cầu, đường nông thôn 


Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình hành động Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, các văn bản chỉ đạo của Trung ương..., đồng thời tập trung xử lý một số vấn đề còn phát sinh, tồn tại. Các cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế DCCS. Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế DCCS các cấp trong tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn, phát động phong trào thi đua xây dựng và thực hiện Quy chế DCCS ở các loại hình năm 2019. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ (100% cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập và cam kết thực hiện); vai trò giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của nhân dân được nâng lên. Các địa phương, đơn vị trong thực hiện dân chủ luôn gắn với thực hiện “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Dân vận khéo” được các cấp, các ngành, doanh nghiệp, nhân dân tích cực tham gia. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, nhân rộng điển hình, mô hình thực hiện tốt Quy chế DCCS được tăng cường.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh phối hợp, làm nòng cốt trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia thực hiện Quy chế DCCS. Vai trò chủ thể của người dân được phát huy, thể hiện qua việc tham gia các công trình, phần việc tại cộng đồng dân cư. Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, thị ủy đã ban hành kế hoạch lãnh đạo thực hiện thông báo Kết luận số 974-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới phương thức phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đề án lớn của tỉnh. Qua đó, công tác thực hiện Quy chế DCCS được phát huy theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” với các hình thức họp dân, tiếp xúc cử tri, niêm yết thủ tục hành chính... Các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy trình bình chọn hộ nghèo, trợ cấp xã hội, xây nhà tình thương... được thực hiện công khai, minh bạch, người dân chủ động đóng góp ý kiến, tham gia hưởng ứng.

Các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư như: Tổ Nhân dân tự quản, Quy ước khóm, ấp, hội quán, cộng đồng dân cư quản lý xây dựng nông thôn mới... ngày càng lan tỏa góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự ở cơ sở. Công tác cải cách hành chính được thực hiện với nhiều mô hình hiệu quả như mô hình hẹn giờ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà và chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính sang Bưu điện thực hiện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân, doanh nghiệp; mô hình “Xuống phố về làng” của TP.Cao Lãnh với phương châm “Đảng trong lòng dân, chính quyền kiến tạo, cán bộ tận tâm, người dân đồng thuận, doanh nghiệp đồng hành” bước đầu phát huy hiệu quả, tiếp tục được nhân rộng trong năm 2019...

Năm 2019, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế DCCS tiếp tục quán triệt thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghị định, pháp lệnh, chương trình hành động, hướng dẫn, công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế DCCS. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện Quy chế DCCS. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc thực hiện Quy chế DCCS; giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát huy quyền làm chủ, tiềm năng, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội...

(baodongthap.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất