Thứ Tư, 22/5/2024
Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở Bạc Liêu: Đi vào thực chất, hiệu quả

Thực hiện đồng bộ

Hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh và các địa phương đã có những đổi mới nhất định, nhất là trong công tác tuyên truyền, kiểm tra và tổ chức hội nghị chuyên đề, góp phần nâng cao nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, người đứng đầu đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Ban chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp kịp thời tham mưu giúp cấp ủy triển khai các nội dung về thực hiện QCDC, duy trì hoạt động nền nếp; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác gắn với nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua yêu nước; tăng cường kiểm tra, giám sát hướng dẫn, nắm tình hình cơ sở.

Việc thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn thời gian qua đã có chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu; thực hiện khá nền nếp trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, trong đơn vị sự nghiệp công lập; phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực ở cơ sở và cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” tiếp tục được thực hiện đồng bộ. Bằng nhiều hình thức công khai như: thông qua các kỳ họp HĐND, UBND và qua các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn, qua tiếp xúc cử tri, qua các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân đã được thông báo về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công trình dự án đầu tư; các chủ trương, kế hoạch vay vốn để phát triển sản xuất, giảm nghèo; phương thức, kết quả bình xét hộ nghèo, trợ cấp xã hội, cấp thẻ bảo hiểm y tế, xây dựng nhà tình thương; mức thu các loại phí, lệ phí và các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính…

Không ngừng phát huy dân chủ

Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phát huy dân chủ, nhất là dân chủ trực tiếp ở cơ sở nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế, sức mạnh trong dân; đưa việc thực hiện QCDC ở cơ sở trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Đã qua, việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, tỉnh đã tổ chức 1.421 lượt tiếp công dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện QCDC ở cơ sở vẫn còn những hạn chế, yếu kém như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật về QCDC ở cơ sở của một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa kịp thời; có những nơi thực hiện còn mang tính hình thức, đối phó. Việc công khai các nội dung liên quan ở một số địa phương, cơ sở chưa đầy đủ, chưa tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin, cũng như việc phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong tham gia bàn, giải quyết các vấn đề của địa phương, giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập.

Để việc thực hiện QCDC ở cơ sở đi vào thực chất, hiệu quả, trong thời gian tới, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh tập trung tuyên truyền, quán triệt và thực hiện có hiệu quả Kết luận số 120 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019; đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện QCDC ở cơ sở.

(baobaclieu.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất