Thứ Tư, 28/2/2024
Thực hiện Quy chế dân chủ ở Tiên Du ngày càng đi vào chiều sâu
 
Việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở góp phần đưa Tiên Du trở thành
 huyện Nông thôn mới đầu tiên của tỉnh năm 2016


Đồng chí Nguyễn Đình Phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC huyện cho biết: Để thực hiện hiệu quả QCDC ở cơ sở, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo QCDC huyện Tiên Du xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QCDC ở cơ sở. Trong đó, chú trọng gắn QCDC với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, các phong trào thi đua yêu nước và công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị, nhất là đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)... Từ đây, đôn đốc các cấp ủy, chính quyền chủ động đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, mọi chủ trương sau khi được các cấp ủy thống nhất, chính quyền tổ chức công khai đến nhân dân thông qua các kỳ họp HĐND, tiếp xúc cử tri, các cuộc họp thôn, niêm yết trên các bảng tin, thông báo trên hệ thống truyền thanh..., tập trung vào các nội dung như: Nghị quyết HĐND các cấp; chương trình xây dựng nông thôn mới, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm; công tác đền bù và các chính sách hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng, chính sách về an sinh xã hội và bảo trợ xã hội; các quy định về vay vốn ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, hướng dẫn về thủ tục hành chính... Qua đó, tạo đồng thuận, khơi dậy mạnh mẽ sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng quê hương.

Huyện cũng luôn quan tâm kiểm tra, giám sát nhằm chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém, sơ hở trong công tác quản lý nhà nước, nhất là về các lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính công, thực hiện chính sách xã hội; củng cố và kiện toàn đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng; tổ chức thực hiện tốt việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại với người lao động và người sử dụng lao động tại các khu, cụm công nghiệp, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động, giảm thiểu tình trạng đình, lãn công tại các doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện QCDC ở cơ sở, do được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời hơn nên nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc hơn quyền và trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật. Việc thực hiện QCDC đã khơi dậy tiềm năng, nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Ở nhiều địa phương, nhân dân góp công, góp tiền, hiến đất, xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Thông qua phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với những nội dung theo hướng văn minh, tiến bộ, phù hợp với phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương, tác động rất hiệu quả đến việc giữ gìn, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, ý thức vì cộng đồng, đoàn kết tương thân tương ái. 

Thực hiện QCDC ở cơ sở còn tác động tích cực đến đoàn kết nội bộ, động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể, xây dựng cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư ngày càng phát triển. Các cấp ủy đảng đổi mới phương thức hoạt động theo hướng dân chủ, xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trong hệ thống chính trị, định kỳ lấy ý kiến đóng góp của nhân dân để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Chính quyền các cấp làm việc theo hướng ngày càng khoa học và hiệu quả hơn. Phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được chuyên nghiệp và có chuyển biến rõ nét trong việc xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân. MTTQ và các đoàn thể nhân dân cũng đổi mới về tổ chức và hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, sát địa bàn dân cư, đến từng hộ gia đình, chăm lo lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân, khắc phục được tình trạng hình thức, hành chính hóa.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Huyện ủy Tiên Du tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục tuyên truyền, quán triệt làm lan tỏa sâu rộng việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong đời sống, coi đây là nội dung thi đua, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

(baobacninh.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất