Thứ Sáu, 21/6/2024
Huyện Cao Phong (Hòa Bình) đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Trong 5 năm Thường trực HĐND và các Ban của HĐND đã lập kế hoạch và tổ chức 10 cuộc  giám sát  và khảo sát  tại 13 cơ quan, đơn vị với 06 nội dung  về các vấn đề kinh tế xã, hội, tình hình chấp hành pháp luật tại địa phương. Tổ chức 01 cuộc tiếp xúc của Đoàn Đại biểu Quốc hội  tại xã Thung  Nai, 02 cuộc tiếp xúc cử tri Đại biểu HĐND tỉnh, 10 cuộc tiếp xúc cử tri Đại biểu HĐND huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Tổ chức giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng về việc tổ chức, thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” đối với Đảng ủy xã Xuân Phong, Đảng ủy xã Dũng Phong,...


 Huyện Cao Phong là vùng sản xuất cây có múi nổi tiếng của tỉnh,
góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương

Thực hiện Quy chế dân chủ trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Cao Phong đã chuyển biến mạnh mẽ, diện mạo nông thôn khởi sắc, cơ sở hạ tầng từng bước hoàn thiện, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Tính đến thời điểm này, huyện có 4/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Dũng Phong, Thu Phong, Nam Phong, Tây Phong; 1 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 7 vườn mẫu. Đến nay, huyện đạt 5/9 tiêu chí nông thôn mới, huyện đã đặt mục tiêu đạt huyện nông thôn mới năm 2025.

Công tác hòa giải tại cơ sở luôn được quan tâm, chú trọng thực hiện. Toàn huyện có 88 tổ hòa giải cơ sở được thành lập ở các xóm, khu dân cư với trên 600 thành viên; đa số các hòa giải viên được bồi dưỡng nghiệp vụ cơ bản về pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và uy tín trong cộng đồng dân cư, thuận lợi cho hoạt động hòa giải trong nội bộ Nhân dân.

Hoạt động của ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư cộng đồng ở xã, thị trấn được cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo và tạo điều kiện hoạt động tương đối hiệu quả. Từ năm 2016 đến nay, các Ban thanh tra nhân dân đã tổ chức 25 cuộc giám sát liên quan đến các lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, thực hiện các quy định trong công tác đền bù, hỗ trợ GPMB và tái định cư... Ban giám sát đầu tư cộng đồng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức 78 cuộc giám sát đối với các công trình, dự án đầu tư xây dựng từ các nguồn vốn do Nhân dân đóng góp, vốn Nhà nước và Nhân dân cùng làm và một số công trình 100% vốn Nhà nước đầu tư được Nhân dân ủng hộ, từng bước củng cố niềm tin của Nhân dân, góp phần đảm bảo chất lượng và tính hiệu quả của các công trình được đầu tư xây dựng ở xã, thị trấn.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thời gian tới, các  xã, thị trấn huyện Cao Phong cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo viêc thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 25/7/2017 về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định số 402-QĐ/TU, ngày 13/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình trong tình hình mới,.... Đồng thời, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo bầu không khí dân chủ, sự đồng thuận cao, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

Thu Hường, Ban Dân vận Tỉnh ủy Hòa Bình

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất