Thứ Năm, 23/5/2024
Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm 2022
 
Quang cảnh Hội nghị.


Năm 2021, hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu. Ban Chỉ đạo tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh đề ra.

Qua thực hiện dân chủ ở cơ sở, hoạt động của chính quyền các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng được thực hiện nghiêm túc, đúng luật, chất lượng được nâng lên.

Việc thực hiện QCDC trong 3 loại hình cơ sở tiếp tục đi vào nền nếp và đạt kết quả tích cực. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Hiện, toàn tỉnh có 100% xã, phường, thị trấn, 100% thôn bản, tổ dân phố triển khai nghiêm túc các nội dung về thực hiện dân chủ ở cơ sở, 185/255 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, đã có 520 doanh nghiệp định kỳ tổ chức Hội nghị đối thoại với người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ của mình bám sát 8 nội dung nhiệm vụ tại Kế hoạch số 68 của Ban Chỉ đạo tỉnh về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2022, cụ thể hoá thành chương trình công tác năm 2022 của đơn vị để triển khai có hiệu quả. 

Tiếp tục tham mưu, triển khai có hiệu quả Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, tiếp tục thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và Nghị quyết số 11 của Chính phủ về Chương trình phục hồi, duy trì phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn nhấn mạnh: Các cấp ủy, tổ chức đảng cần đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với cụ thể hóa triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đề ra; chú trọng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC; thực hiện tốt việc công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi của công dân theo quy định; tổ chức để nhân dân được bàn, quyết định và tham gia quyết định, giám sát những nội dung liên quan đến nhân dân; phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hướng dẫn nhân dân thực hiện quyền dân chủ…

Tại Hội nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026 .

(baoyenbai.com.vn)  

Gửi cho bạn bè