Thứ Bảy, 22/6/2024
Lâm Đồng: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
 

Người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và trình bày ý kiến, kiến nghị đến các cấp,
các ngành chức năng tại một buổi tiếp xúc cử tri.


Vai trò nổi bật của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh trong thực hiện QCDC ở cơ sở thời gian qua đó là đã tăng cường thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn. Trong đó, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân chấp hành pháp luật, duy trì, nhân rộng các mô hình tự quản, câu lạc bộ, nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật trong cộng đồng dân cư. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tiếp dân tại trụ sở cơ quan và tiếp dân của chính quyền. Cùng với đó là kịp thời tiếp nhận và phối hợp xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân; tham gia đối thoại, giải quyết những bức xúc trong nhân dân; hướng dẫn, vận động người dân thực hiện đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cũng đã thực hiện hiệu quả công tác hòa giải cơ sở, góp phần giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân. Từ đó, hạn chế đơn thư khiếu kiện và vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cũng đã chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng tham gia góp ý, tuyên truyền, vận động và giám sát thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Xác định công tác tuyên truyền, vận động tập hợp là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của công tác Mặt trận nhằm đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thông qua các chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm. Đồng thời, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri và hoạt động giám sát của MTTQ theo quy định của pháp luật…

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chú trọng các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Cùng với đó là phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân ở cơ sở, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia bàn bạc, quyết định thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đóng góp công sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện các chương trình, dự án ở địa bàn, khu dân cư. Kết quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được thể hiện rõ thông qua sự tham gia hưởng ứng của nhân dân vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Các kết quả trên cũng được thể hiện qua các con số cụ thể như, trong năm 2021 vừa qua, GRDP bình quân đầu người của tỉnh Lâm Đồng đạt 66 triệu đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 11.010 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, bằng 118% dự toán địa phương; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm 32% GRDP; thu nhập trên đơn vị diện tích đạt 192 triệu đồng/ha; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,33%. Đến nay, Lâm Đồng có 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 2 thành phố hoàn thành xây dựng nông thôn mới; có 104/111 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 2 huyện đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới. Việc thực hiện các công trình, dự án trọng điểm tiếp tục được quan tâm thực hiện hiệu quả. Trong năm qua, văn hóa, giáo dục của Lâm Đồng tiếp tục phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả.

Đồng chí BonYo Soan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, thời gian qua, MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã phát huy hiệu quả vai trò của mình trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Từ đó, góp phần quan trọng tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, huy động nguồn lực và tinh thần tự quản của nhân dân để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong từng địa bàn dân cư, xây dựng hệ thống chính trị địa phương, cơ sở vững mạnh. 

(baolamdong.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất