Thứ Tư, 21/2/2024
Hội nghị Tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Dự Hội nghị còn có đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện, thành viên Ban Chỉ đạo; đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương: Triệu Tài Vinh, Đỗ Văn Phới; thành viên và tổ thư ký của Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Dân vận Trung ương.


 Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo
QCDC ở cơ sở trình bày báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ
năm 2022

 

Báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 do đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo trình bày cho thấy: Năm 2021, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; đồng thời tiếp tục thực hiện linh hoạt "mục tiêu kép" trong bối cảnh mới.

Phát huy dân chủ trực tiếp và gián tiếp của nhân dân được thực thi có hiệu quả trong mọi hoạt động của đời sống xã hội; từ việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng XIII thành nhiều chỉ thị, quy định, kết luận trong hoạt động của tổ chức đảng, cấp ủy, quản lý cán bộ, đảng viên; đến đổi mới hoạt động của cơ quan nhà nước, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Chú trọng đổi mới hoạt động, hoàn thiện quy chế làm việc, quy định trong tổ chức, bộ máy, quản lý và phát huy vai trò tiền phong, nêu gương của cán bộ lãnh đạo, đảng viên, công chức, viên chức, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của tình hình mới vì mục đích phục vụ, chăm lo tốt hơn cho nhân dân, lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn thực hiện thành nền nếp tốt ở hầu hết các địa phương, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân theo luật định. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc được chú trọng và có những chuyển biến tích cực, thúc đẩy các bên trong quan hệ lao động đối thoại có chất lượng hơn, giải quyết hài hòa lợi ích các bên, xây dựng quan hệ lao động ổn định, tiến bộ, bảo đảm đời sống người lao động và hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, tạo thành sức mạnh to lớn của nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn diễn ra tại một số nơi; kỷ luật, kỷ cương hành chính còn chưa nghiêm; thủ tục hành chính có cải thiện nhưng vẫn còn gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, tình trạng trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn chưa đúng hẹn. Việc thực hiện quyền giám sát của cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến thực hiện chế độ, chính sách còn hạn chế. Sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, Ban thanh tra nhân dân tại một số đơn vị đối với việc phát huy dân chủ còn hình thức. Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết dứt điểm, tiềm ẩn những điểm nóng (trên 60% liên quan đến đất đai); đặc biệt, xảy ra một số vụ việc tiêu cực liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng, chống dịch và đời sống của nhân dân. Việc sửa đổi, bổ sung QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ tại một số doanh nghiệp triển khai thực hiện còn chậm. Tình trạng trốn, nợ đóng bảo hiểm xã hội chưa được khắc phục hiệu quả.


 Quang cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các ý kiến cho rằng cần lấy ý kiến thực sự của người dân, đồng thời quan tâm tới cơ chế, cách thức lấy ý kiến của người dân; ứng dụng công nghệ trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Hội nghị xác định phương hướng của năm 2022 là: tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chửc đảng trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp tục cụ thể hóa, hoàn thiện thể chế thực hiện dân chủ theo tinh thần Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân; xây dựng, ban hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; trọng tâm là cải cách thể chế nhằm xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng việc quán triệt, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc thực hiện các văn bản của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Tiếp tục phát huy dân chủ trong Đảng làm trung tâm, mở rộng dân chủ trên các lĩnh vực đời sống xã hội; nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên trong thực hành dân chủ. Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện quyền làm chủ của mhân dân; đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo QCDC ở cơ sở các cấp; tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực hiện QCDC ở cơ sở...

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện báo cáo năm 2021 và xây dựng chương trình công tác năm 2022 trong đó dự kiến 8 nội dung để thực hiện,

Bích Quyên


Gửi cho bạn bè

Các tin khác