Thứ Năm, 29/2/2024
Phát huy vai trò quan trọng Quân đội trong thực hiện công tác dân vận của Đảng

 Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương và Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị Ban Dân vận Trung ương, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Dũng, Chánh Văn phòng Ban Dân vận Trung ương cho biết, qua 5 năm thực hiện chương trình phối hợp, Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã triển khai chương trình phối hợp đồng bộ, toàn diện, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan. Hai cơ quan đã thường xuyên trao đổi thông tin, thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước trong việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tiễn.


 Đồng chí Đỗ Văn Dũng, Chánh Văn phòng Ban Dân vận Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị

Kết quả thực hiện Chương trình phối hợp đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống dân vận; nêu cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ để nâng cao hiệu quả công tác dân vận; tạo sự đồng thuận, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Thông qua thực hiện Chương trình phối hợp đã vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua; nâng cao khả năng phối hợp giải quyết các vụ việc từ cơ sở, nhất là ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, địa bàn chiến lược; chủ động, tích cực trong công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục sự cố, đối phó với dịch bệnh, giữ gìn ổn định xã hội. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được chú trọng; nâng cao nhận thức, cảnh giác, đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.


 Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam
phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam khẳng định: Thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, công tác dân vận của Quân đội được chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, triển khai đồng bộ, toàn diện, sát với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị và địa phương. Thông qua đó, đã góp phần thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, giữ vững bản chất cách mạng. củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa Quân đội với nhân dân.

Nổi bật là, Quân đội luôn sâu sát, gần gũi, gắn bó với nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các đơn vị Quân đội tích cực phối hợp củng cố, xây dựng, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; giới thiệu hàng trăm cán bộ Quân đội; cử hàng chục nghìn lượt cán bộ tham gia và giúp cấp ủy, chính quyền địa phương, củng cố hàng nghìn chi bộ và tổ chức chính trị - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, biên giới, địa bàn trọng điểm quốc phòng, an ninh. Nhiều cơ sở địa phương từ yếu kém đã vươn lên khá và vững mạnh, xoá tình trạng “trắng đảng viên” ở nhiều thôn, bản.

Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, tiến hành toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, thực chất, vững chắc, có chiều sâu, phù hợp với tỉnh hình thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực; các đơn vị Quân đội đã phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận cấp ủy cùng cấp trong tiến hành công tác dân vận; thường xuyên bám sát địa bàn, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác dân vận. Bằng nhiều phong trào, mô hình sáng tạo, chú trọng các địa bàn chiến lược, trọng điểm về quốc phòng, an ninh, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng, tập trung vào những vấn đề mới, khó từ thực tiễn đặt ra.

Quân đội cùng với các ban, bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, các lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn, thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tích cực huy động các nguồn lực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện Chương trình kết hợp Quân - Dân y, nếp sống văn hóa cho đồng bào dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân…

Những kết quả, thành công trên, là minh chứng về phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam với Ban Dân vận Trung ương; giữa các đơn vị Quân đội và các địa phương trong thực hiện công tác dân vận, phủ hợp với chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị, địa phương và yêu cầu thực tiễn đặt ra. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam nhấn mạnh.

 
Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Phó T
rưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương chỉ rõ: Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận với lực lượng vũ trang nói chung, với Quân đội nói riêng là một công tác trọng tâm Ban Dân vận Trung ương rất coi trọng, phát huy vai trò quan trọng của lực lượng vũ trang, đặc biệt là Quân đội trong việc thực hiện công tác dân vận của Đảng, đồng thời thúc đẩy sự gắn kết nhằm thực hiện hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Kết quả rõ nét trong công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tiếp tục cho thấy vị trí, vai trò quan trọng của quân đội trong thực hiện công tác dân vận. Từ kết quả hoạt động thực tiễn cho thấy, Chương trình phối hợp là một chủ trương đúng đắn, phù hợp để thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị, góp phần quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phân tích tình hình thế giới và bối cảnh trong nước, đồng chí Phạm Tất Thắng cho rằng nhiệm vụ công tác dân vận đòi hỏi ngày càng cao, phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, thực chất. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị đề nghị hai cơ quan tiếp tục phối hợp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm về công tác dân vận mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã nêu; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, trọng tâm là Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác dân vận.

Hai là, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò công tác dân vận, về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; đề cao trách nhiệm, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tác phong công tác của cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm trong tiến hành công tác dân vận của Quân đội. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong Quân đội cũng như trong hệ thống chính trị, nhất là ở địa bàn khó, trọng yếu.

Ba là, phối hợp nâng cao nghiệp vụ, chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ, chiến sĩ chuyên trách làm công tác dân vận; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, trọng tâm là bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, hai cơ quan thường xuyên giữ mối liên hệ, trao đổi thông tin, tiến hành sơ kết, tổng kết công tác phối hợp theo định kỳ hằng năm.

Bốn là, chỉ đạo, hướng dẫn Ban Dân vận và lực lượng Quân đội các cấp chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và các lực lượng trên địa bàn nắm chắc tình hình, trao đổi thông tin, huy động sức mạnh tổng hợp trong tiến hành công tác dân vận đảm bảo hiệu quả.

Năm là, phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận và Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, giai đoạn 2022 - 2026.


Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam 
trình bày C
hương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trình bày Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026. 

Theo đó, giai đoạn 2022 - 2026, hai bên tập trung nghiên cứu, làm tốt công tác tham mưu, đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận phù hợp với tình hình mới. Bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, chủ động đánh giá, dự báo những vấn đề tiềm ẩn có thể phát sinh phức tạp, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân, đề xuất giải quyết tốt các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không trở thành “điểm nóng”.

Hai bên chủ động phối hợp, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống khác, nhất là trên các địa bàn trọng điểm, vùng biên giới, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, vùng đồng bào theo tôn giáo.

Đồng thời, phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động; chú trọng xây dựng, phát hiện, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt” trong toàn quân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện gắn kết hiệu quả giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, trọng tâm là xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc...  Đồng chí Phạm Tất Thắng và Thượng tướng Đỗ Căn thay mặt lãnh đạo hai cơ quan
ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022
 - 2026

Thay mặt lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và Tổng Cục Chính trị  QĐND Việt Nam, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương và Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026.


Đồng chí Phạm Tất Thắng và Thượng tướng Đỗ Căn cùng các đại biểu dự Hội nghị

Hoàng Phong

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất