Thứ Sáu, 21/6/2024
Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước gặp gỡ, làm việc với ngành Dân vận tỉnh
 
 Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với ngành Dân vận Bình Phước

Thành phần tham dự gồm có: Lãnh đạo Ban và Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trưởng Ban Dân vận các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Bình Phước.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận; công tác dân vận của hệ thống chính trị được nhận thức đầy đủ hơn, tổ chức bộ máy các cấp ngày càng hoàn thiện và hoạt động hiệu quả hơn.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng luôn sâu sát, hướng về cơ sở, nắm chắc địa bàn dân cư, đa dạng hóa các hình thức mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. Thông qua các cuộc vận động đã phát huy được sự đoàn kết trong toàn dân góp phần xây dựng thôn, ấp, khu phố phát triển về mọi mặt. Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, việc tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo” từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng được 1.758 mô hình trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình, trở thành hạt nhân tiêu biểu trong các đơn vị, cộng đồng với những mô hình hay, cách làm hiệu quả được nhân dân đồng tỉnh ủng hộ.


 Quang cảnh buổi làm việc

Bên cạnh đó, các cơ quan nhà nước tích cực triển khai tốt công tác dân vận chính quyền, tập trung tổ chức triển khai thực hiện phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, quan tâm giải quyết khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Các tổ chức chính trị - xã hội tiếp nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân, phát huy vai trò nhân dân trong giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường,Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị Tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, tạo sự chuyển biến thực sự và đồng bộ trong công tác dân vận của hệ thống chính trị. Trong đó, trọng tâm xác định công tác dân vận chính quyền là khâu then chốt, cần phải đổi mới, để nâng cao hiệu quả và tạo sự chuyển biến, đột phá; gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử, số hóa và chuyển đổi số. Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đóng vai trò nòng cốt trong tham mưu, để làm tốt vai trò là nhịp cầu nối giữa Đảng với nhân dân.

Tiếp tục tham mưu cấp ủy, triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận, trọng tâm là Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về “Ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Kế hoạch số 53 -KH/TU ngày 17/11/2021 của Tỉnh ủy Bình Phước về tiếp tục đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025; Quy chế số 19-QC/TU, ngày 10/11/2021 của Tỉnh ủy về “Công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Thực hiện tốt Đề án “Nâng cao năng lực hoạt động và khả năng tập hợp quần chúng của MTTQ và đoàn thể ở xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới” giai đoạn 2021 - 2025; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quan tâm, củng cố tổ chức, bộ máy cán bộ Ban Dân vận các cấp, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Thường xuyên tổng kết, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực.

Đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác dân vận trong cơ quan nhà nước chính quyền các cấp; Tăng cường công tác phối, kết hợp, trong đó công tác dân vận cần phải tập trung hướng về cơ sở nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân.


 Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước
và các đại biểu dự buổi làm việc

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ chính trị; Quy định số 124-QĐ/TW về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, bảo đảm quốc phòng - an ninh; bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện những vấn đề bất cập mới phát sinh để điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế và khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong tổ chức triển khai thực hiện công tác dân vận./.

Lê Oanh

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất