Thứ Tư, 1/2/2023
Giải pháp xây dựng và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” ở xã, phường, thị trấn

Từ thực tiễn cho thấy, hiệu quả của các mô hình “Dân vận khéo” đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng - an ninh, tăng cường củng cố mối quan hệ giữa Đảng với dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai xây dựng mô hình này còn nhiều hạn chế, thiếu sót, thiếu bền vững: công tác chỉ đạo, nhận thức về phong trào còn chưa đầy đủ; khả năng tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo thực hiện công tác dân vận còn hạn chế; nhiều khối dân vận xã, phường hoạt động thiếu tích cực, chưa làm hết chức năng, nhiệm vụ công tác dân vận ở cơ sở… Đây là căn cứ để nhóm tác giả thuộc Ban dân vận Thành ủy đề xuất những giải pháp toàn diện, hiệu quả, khắc phục một cách cơ bản những yếu kém và tạo những biến chuyển mạnh mẽ trong việc thực hiện công tác dân vận của thành phố.

Trên cơ sở nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, Ban chủ nhiệm đề tài đã đề xuất 4 nhóm giải pháp chủ yếu, trong đó có những giải pháp để thực hiện trong dài hạn, có những giải pháp để thực hiện trước mắt trong xây dựng và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”, bao gồm: Một là, nhóm giải pháp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền: tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tăng cường giám sát, đẩy mạnh thi đua khen thưởng, tạo điều kiện về cơ chế, kinh phí, cơ sở vật chất cho việc xây dựng và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” ngày càng phát huy hiệu quả. Hai là, nhóm giải pháp về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương, trong đó chú trọng đẩy mạnh việc phát hiện những nhân tố điển hình, những cách làm hay, sáng tạo của đoàn viên, hội viên và nhân dân; thường xuyên đánh giá những kết quả làm được để bổ khuyết những thiếu sót. Ba là, nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả của hệ thống dân vận, theo đó, ở mỗi Ban (khối) dân vận từ Thành ủy đến địa phương cần có một quy trình thực hiện mô hình “Dân vận khéo” một cách hệ thống, phù hợp với tình hình và điều kiện của đơn vị mình. Cuối cùng là, nhóm giải pháp mang tính đột phá trong 4 lĩnh vực: Giải phóng mặt bằng, tôn giáo, cải cách hành chính và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Trên đây là những nội dung cơ bản của đề tài “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp xây dựng và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng”, do cử nhân Vũ Văn Thanh - Phó trưởng Ban thường trực, Ban dân vận Thành ủy làm chủ nhiệm, vừa được Hội đồngkhoa học và công nghệ thành phố đánh giá tổ chức đánh giá sáng 22/4/2016.

Tính cần thiết, thực tiễn, khoa học và khả thi của đề tài sẽ tạo sự đổi mới toàn diện và đồng bộ trong xây dựng mô hình “Dân vận khéo” nếu được triển khai trong thực tiễn.

Nguồn: http://hpstic.vn/Nguyễn Lưu, 22/4/2016

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác