Thứ Năm, 29/2/2024
Bắc Ninh: Hội thảo thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ Công tác Tôn giáo các cấp
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất và các đại biểu trao đổi các giải pháp
nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ Công tác Tôn giáo các cấp. 


Hiện nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 2 tôn giáo chính là Phật giáo và Công giáo với 623 cơ sở thờ tự, khoảng hơn 132.800 tín đồ, chiếm 13% dân số toàn tỉnh. Trong những năm qua, BCĐ Công tác Tôn giáo các cấp chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy, chính quyền chỉ đạo làm tốt công tác tôn giáo. Tình hình tôn giáo, tín ngưỡng ổn định, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân được đảm bảo, sinh hoạt tôn giáo diễn ra đúng quy định của pháp luật. Đa số chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo trong tỉnh an tâm, phấn khởi, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện nhân đạo, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, tình hình tôn giáo trên tỉnh còn một số vấn đề: Xây dựng, sửa chữa, trùng tu, tôn tạo các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo không đúng với quy định của Nhà nước; số lượng nhà tu hành trụ trì, hành đạo chưa đúng các quy định của pháp luật có xu hướng gia tăng; ở một số địa phương vẫn còn hiện tượng truyền đạo lạ trái phép,…

Kết luận hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất nhấn mạnh: Thời gian tới BCĐ Công tác Tôn giáo các cấp, cần triển khai, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả chỉ đạo của BCĐ Công tác Tôn giáo các cấp, theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân cần nâng cao nhận thức, thống nhất quan điểm của Đảng về công tác tôn giáo“công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng”, xác định, phân định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý Nhà nước của chính quyền, công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục, tập hợp chức sắc, chức việc, quần chúng có đạo của MTTQ và các đoàn thể nhân dân.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền cần tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 4/1/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý của Nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh” và tiếp tục đẩy mạnh  tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong đó có đồng bào theo đạo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở vùng đồng bào có đạo vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng, đồng bào có đạo của MTTQ, các đoàn thể nhân dân, làm tốt công tác phát triển đảng viên là người có đạo, xây dựng lực lượng cốt cán trong tôn giáo.

Nguồn: baobacninh.com.vn, ngày 08/9/2016

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất