Thứ Sáu, 24/5/2024
Đức Hòa: Phát huy hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở
 

Công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông",
luôn được quan tâm, tạo thuận lợi cho người dân


Nhiều chuyển biến tích cực

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Hòa - Vũ Hồng Hạnh, thời gian qua, việc thực hiện QCDC ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực. Địa phương tập trung lãnh đạo điều hành vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, giữ vững an ninh - quốc phòng, vừa thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ được nâng lên. Đặc biệt, vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được phát huy, thể hiện rõ qua thực hiện tốt lãnh đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 một cách dân chủ, kỷ cương, đúng luật, an toàn, tiết kiệm. Huyện thực hiện tốt “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tích cực tham gia xây dựng xã nông thôn mới, xã văn hóa, đô thị văn minh.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp triển khai, thực hiện QCDC ở cơ sở có nhiều chuyển biến trên các lĩnh vực; thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân, đối thoại phù hợp với nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông", việc hiện đại hóa hành chính “chính quyền điện tử” luôn được quan tâm. Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp được nhân dân đồng thuận.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đức Hòa - Nguyễn Thị Kiều Oanh cho biết: Xây dựng và thực hiện tốt QCDC ở cơ sở là tiền đề quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, KT - XH ở mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thời gian qua, tổ chức Công đoàn (CĐ) chủ động tham gia và phối hợp chính quyền, chuyên môn đồng cấp phát huy tốt dân chủ ở cơ sở, tạo ra những tác động tích cực trong quá trình phát triển chung của huyện. 

Thực hiện Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, trong đó có hướng dẫn về đối thoại và thực hiện QCDC tại nơi làm việc, ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện có hướng dẫn CĐ cơ sở phối hợp người sử dụng lao động tổ chức hội nghị người lao động. Trong đó, Liên đoàn Lao động huyện đã soạn sẵn mẫu biểu, kịch bản hội nghị để CĐ cơ sở thuận tiện trong khâu tổ chức, nhất là CĐ cơ sở mới thành lập hoặc thay đổi chủ tịch, phó chủ tịch CĐ cơ sở. Cử một cán bộ theo dõi tiến độ tổ chức hội nghị người lao động, thường xuyên nhắc nhở CĐ cơ sở chủ động sắp xếp, bố trí thời gian phù hợp với kế hoạch sản xuất để tổ chức hội nghị người lao động đạt yêu cầu tỉnh giao.

Tính đến nay, CĐ cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước phối hợp người sử dụng lao động tổ chức hội nghị người lao động đạt 130/114 (đạt 114%) chỉ tiêu Liên đoàn Lao động tỉnh giao, có 86/86 (đạt 100%) cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt. Đặc biệt, các CĐ cơ sở doanh nghiệp chủ động phối hợp đối thoại đột xuất, định kỳ theo quy định, qua đó đã giải quyết kịp thời bức xúc trong công nhân, lao động.

Xã Lộc Giang là địa phương thực hiện tốt QCDC ở cơ sở gắn với những việc làm, hành động thiết thực. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Giang - Lê Văn Tình, thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn đạt những kết quả tích cực. Ban Chỉ đạo xã tiếp tục triển khai, thực hiện QCDC ở cơ sở với nội dung “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên rõ nét. Địa phương thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa", "một cửa liên thông”, áp dụng công nghệ thông tin đã mang lại tác động tích cực và luôn nhận được sự đồng tình của tổ chức, công dân.

Tiếp tục khắc phục những hạn chế

Theo đồng chí Vũ Hồng Hạnh, bên cạnh những kết quả đã đạt, thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định. Công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai, thực hiện QCDC ở cơ sở, một số nơi còn chậm; kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; công tác phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có lúc chưa kịp thời.

Đồng chí Vũ Hồng Hạnh thông tin: Để tăng cường thực hiện, phát huy hiệu quả QCDC ở cơ sở, thời gian tới, địa phương đề ra phương hướng, tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, người đứng đầu trong các cơ quan của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân về dân chủ và thực hiện dân chủ; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội và kết luận về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh",...

Phát động phong trào thi đua yêu nước trong việc triển khai, thực hiện các công trình trọng điểm, chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Huyện tiếp tục phát huy dân chủ nhằm khai thác mọi nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân để khôi phục và phát triển KT - XH, giữ vững an ninh - quốc phòng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong điều kiện "bình thường mới"; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, không lơ là, chủ quan trước diễn biến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện và từng địa phương, đơn vị. Huyện nâng cao vai trò của chính quyền, hiệu quả phối hợp và trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; xây dựng và phát huy tốt các mô hình, điển hình về thực hiện QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, phục hồi và phát triển KT - XH, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, tạo thế và lực mới nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Huyện ủy năm 2022.

Trên cơ sở đó, huyện đề ra một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm. Cấp ủy đảng triển khai Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; trực tiếp lãnh đạo việc triển khai, thực hiện QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tiếp tục kiện toàn, bổ sung kịp thời và đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp trong huyện. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh, chỉ đạo thực hiện QCDC, gắn với thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối, tác phong làm việc của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, với tinh thần trách nhiệm cao thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. Thực hiện tốt trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân trong điều kiện "bình thường mới". Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Tiếp tục triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện bảo đảm chế độ thông tin báo cáo, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022 theo quy chế làm việc của ban chỉ đạo, các thành viên ban chỉ đạo tăng cường giúp cơ sở thực hiện bảo đảm theo nhiệm vụ phân công./.

(baolongan.vn) 


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất