Thứ Tư, 21/2/2024
Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
 
Quang cảnh Hội nghị 


Cùng dự Hội nghị có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNĐ Việt Nam; Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương: Bùi Tuấn Quang, Nguyễn Phước Lộc và thành viên Đoàn kiểm tra; các đồng chí đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐNĐ Việt Nam; đại biểu Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương và các cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trình bày Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trong Đảng bộ Quân đội. Trong đó nhấn mạnh, 10 năm qua Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời coi đây là nhiệm vụ chiến lược thường xuyên, lâu dài, liên tục, là một trong những nội dung quan trọng của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thông qua thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị, nhận thức của cấp ủy đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội không ngừng được nâng lên. Đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, phát huy dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, thực hiện nghiêm túc, nền nếp, có hiệu quả công tác tiếp công dân. Đổi mới tác phong, phương pháp công tác, tạo môi trường làm việc dân chủ, thân thiện, đoàn kết; xây dựng cơ quan, đơn vị có môi trường văn hóa tốt, đẹp, lành mạnh, là “điểm sáng” trong xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn đóng quân. Các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân đã chủ động, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp, lôi cuốn đoàn viên, hội viên tham gia làm công tác dân vận, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp phần tích cực trong công tác xây dựng đảng, nâng cao hiệu lực của người chỉ huy các cấp. Thường xuyên phối hợp với tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận độngchính sách an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên từng địa bàn.

Công tác dân vận của Quân đội tập trung hướng mạnh về cơ sở, đa dạng hóa nội dung, hình thức, trong đó chú trọng các địa bàn chiến lược, trọng điểm về quốc phòng, an ninh, khu kinh tế - quốc phòng, các “điểm nóng” về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương thực hiện hiệu quả các chương trình, mục tiêu quốc gia, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện hiệu quả mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi thảo luận và đưa ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị; thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNĐ Việt Nam nhấn mạnh: “Hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, cán bộ, chiến sĩ QĐND vẫn giữ vững bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang, đặc biệt là hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ được người dân tin yêu. Đây là tài sản vô giá của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ QĐND”.

 
Đại tướng Lương Cường phát biểu tại Hội nghị 


Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Quy chế công tác dân vận của Quân đội, đồng chí Lương Cường đề nghị cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong Quân đội tập trung giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và công tác dân vận trong tình hình mới. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở. Chủ động nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, địa phương tạo sức mạnh tổng hợp trong hoạt động công tác dân vận. Thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ dân vận, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Đoàn Kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) trong Đảng bộ Quân đội. Trong đó công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, sơ kết thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trong Quân đội được triển khai xuyên suốt, kịp thời. Công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương được tiến hành nề nếp, thường xuyên. Công tác dân vận của Quân đội đã góp phần cùng với địa phương làm thay đổi đáng kể bộ mặt kinh tế, văn hóa - xã hội tại các địa bàn đóng quân.

 
 Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu kết luận Hội nghị


“Đảng bộ Quân đội đã có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, làm tốt công tác “Dân vận khéo”, được Đảng và nhân dân đánh giá cao, tin tưởng, tin yêu. Qua đó, đã góp phần tăng cường sự đồng thuận, phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng quan hệ mật thiết giữa Quân đội với nhân dân, giữa Đảng với nhân dân” - đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Tán thành với 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới mà Tổng cục Chính trị đề ra, đồng chí Trương Thị Mai mong muốn quá trình triển khai các nhiệm vụ, giải pháp này luôn gắn bó mật thiết với cuộc sống của nhân dân, với các địa bàn chiến lược và gắn với quan điểm, chủ trương chung của Đảng trong đó có quan điểm, chủ trương về công tác dân vận.

 
Đồng chí Trương Thị Mai, Đại tướng Lương Cường và các đại biểu dự Hội nghị 


Nhắc lại 5 quan điểm của Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và nhiều văn bản liên quan đến công tác dân vận, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Đảng bộ Quân đội tiếp tục lồng ghép nội dung các văn bản này vào việc thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) để tăng cường hiệu công tác dân vận trong Đảng bộ Quân đội, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước…

Tin và ảnh: Hà Thanh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác