Thứ Sáu, 24/5/2024
Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
 
Các đại biểu dự buổi lễ 


Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì lễ kỷ niệm.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, các đồng chí bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc; toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Đảng ủy Khối qua các thời kỳ.

Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết: Sau khi cách mạng Tháng Tám thành công năm 1945, tại Chiến khu Việt Bắc, các cơ quan Trung ương ở phân tán, xa nhau, nên việc sinh hoạt của chi bộ không thuận lợi; do đó, Hội nghị toàn thể chi bộ các cơ quan Trung ương diễn ra ngày 01/11/1948 đã đề nghị thành lập Liên chi cơ quan Trung ương để tiện cho việc sinh hoạt đảng. Ngày 07/11/1948, Ban Thường vụ Trung ương Cứu quốc Hội đã ban hành Chỉ thị số 35-CT.TW về việc thành lập Liên chi cơ quan Trung ương, gồm 6 chi bộ trong các cơ quan Trung ương Đảng, Chính phủ và Mặt trận.

 
Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể trình bày diễn văn kỷ niệm 

 

Qua các thời kỳ của cách mạng, để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, Đảng bộ Khối đã trải qua 5 lần tách, nhập, hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại có quy mô lớn và số lượng đảng viên đông, phân bố rộng khắp ở cả trong và ngoài nước như hiện nay. Là đảng bộ đặc thù, có vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị; đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ cao về chính trị và chuyên môn, trực tiếp tham mưu và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên hầu hết các lĩnh vực quan trọng; một bộ phận cán bộ, đảng viên giữ vị trí quan trọng, trong đó, nhiều đồng chí là lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Tư tưởng và hành động của mỗi một đồng chí rất có quan hệ đến toàn quốc. Nếu một người sơ suất, một việc sơ suất là có thể hỏng việc to; sai một ly đi một dặm”. Với vị trí, vai trò như vậy, ngay từ khi ra đời, các cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã xác định phải luôn đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức xây dựng Đảng bộ thành đảng bộ tiêu biểu, mẫu mực; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thành công sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

“Tự hào và phấn khởi với sự trưởng thành của Đảng bộ Khối trong 75 năm qua, nhất là sau hơn 16 năm tái lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, chúng ta càng tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Đứng trước vận hội mới, dù có những khó khăn, thử thách mới đang đặt ra, nhưng với truyền thống 75 năm, tôi đề nghị các cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ quyết tâm xây dựng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trở thành một trong những đảng bộ tiêu biểu, mẫu mực, góp phần cùng toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân ta thực hiện thắng lợi mục tiêu: “… đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa”" - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh.

Chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ Khối và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã đạt được, phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định: “Lịch sử 75 năm qua của Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương khẳng định việc thành lập Liên chi cơ quan Trung ương là chủ trương đúng đắn, quan trọng, rất cần thiết của Trung ương Đảng và Bác Hồ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng. Trong giai đoạn kháng chiến, nhiệm vụ trọng tâm của Liên chi cơ quan Trung ương là đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần cách mạng và trí tuệ của những người chiến sĩ cộng sản tiên phong nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiến hành sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc và đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng. Trong thời kỳ hòa bình, với nhiệm vụ thực hiện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng; động viên cán bộ, đảng viên gương mẫu, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh”.

 
Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Lễ kỷ niệm 


Tiếp tục phát huy truyền thống 75 năm qua, để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng được giao, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị Đảng ủy Khối tập trung làm tốt một số vấn đề sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy, từng đảng bộ, chi bộ, từng cán bộ, đảng viên. Chú trọng triển khai nghiêm, gương mẫu, có hiệu quả các văn bản, nghị quyết quan trọng của Đảng trong nhiệm kỳ XIII như Kết luận 21 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Nghị quyết 21 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, Nghị quyết 28 về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, các văn bản liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng, công tác dân vận, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; kiểm tra, giám sát; kiểm soát quyền lực trong một số hoạt động; các quy chế, quy định của Đảng.

Hai là, tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với nghị quyết đại hội các đảng bộ. Quá trình đó phải đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng; quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vị trí, vai trò là tổ chức đảng của các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị ở Trung ương.

Ba là, quan tâm củng cố, kiện toàn Đảng ủy, các cấp ủy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, Bí thư cấp ủy phải là người có phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, hiểu biết sâu công tác Đảng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, gương mẫu, có uy tín trong cán bộ, đảng viên, trong cơ quan, tổ chức. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý đảng viên, đảng viên của Đảng bộ Khối phải là đảng viên chấp hành tốt nhất chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không để xảy ra vi phạm, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với cơ quan Trung ương; tiếp tục phát triển đảng viên, Đảng bộ Khối phải có tỷ lệ đảng viên cao để bảo đảm nhiệm vụ chính trị. Đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Khối, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đảm bảo nghị quyết, chủ trương của Đảng được thực hiện có hiệu quả trong từng cơ quan, tổ chức. Muốn vậy, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối phải nêu cao trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng đoàn kết nội bộ tốt, tạo được sự lan tỏa tích cực trong các đảng bộ, chi bộ, trong cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang đã xây dựng trong 75 năm qua, Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, mẫu mực, góp phần quan trọng cho các mục tiêu phát triển đất nước, cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với các thế hệ đi trước, kỳ vọng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

* Trước đó, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ khai trương Sổ tay đảng viên điện tử và tiếp nhận một số tài liệu nghiệp vụ công tác Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì buổi lễ.

 
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ấn nút khai trương Sổ tay đảng viên điện tử 


Dịp này, Đảng ủy Khối tiếp nhận bàn giao 3 tủ sách điện tử: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng"; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Chi bộ điện tử” với gần 200 đầu sách. Trong đó có 70 đầu sách về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; 80 đầu sách về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gần 50 đầu sách chi bộ và ra mắt một số cuốn tài liệu về nghiệp vụ công tác đảng của Đảng ủy Khối trong nhiệm kỳ Đại hội XIII Đảng bộ Khối.

 
Lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật bàn giao sách nghiệp vụ công tác Đảng
và Tủ sách chi bộ điện tử cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương.
 


Tin và ảnh: Hà Thanh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất