Thứ Tư, 28/2/2024
Phát huy kết quả năm đầu, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn trong thực hiện công tác dân vận theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài
 ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Cán sự đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương
về công tác dân vận giai đoạn 2021 - 2026

Năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại, tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp; cả hệ thống chính trị tập trung quán triệt, triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Đây cũng là năm đất nước ta phải đối mặt với những khó khăn, thách thức chưa từng có trong tiền lệ, đại dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 trên diện rộng, diễn biến phức tạp, tác động nặng nề đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị về công tác dân vận. Ngay sau thành công của Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận. Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (thay thế Quyết định số 290 của Bộ Chính trị khóa X), chỉ rõ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu về thực hiện công tác dân vận. Chỉ đạo thực hiện một số đề án công tác dân vận góp phần thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ”, phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Công tác dân vận luôn được lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả với các mặt công tác xây dựng Đảng; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Dân vận Trung ương đã ban hành và triển khai quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác dân vận với nhiều đổi mới về nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận; hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị, gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 đồng bộ, đổi mới với trọng tâm là năm “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các cơ chế phối hợp giữa Ban Dân vận các cấp với các ban, bộ, ngành, góp phần đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Các cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đổi mới phương thức và tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác dân vận phù hợp với tình hình mới; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác dân vận và triển khai thực hiện năm “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” với nhiều cách làm hay, mô hình mới; lãnh đạo, chỉ đạo đại hội một số tổ chức chính trị - xã hội và một số hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt và phòng, chống đại dịch COVID-19; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận.

Một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực công tác

Công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp: Các cơ quan dân cử bám sát tình hình thực tế, kịp thời điều chỉnh chương trình kỳ họp; tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ trong các kỳ họp; từng bước nâng cao chất lượng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng chính sách, pháp luật. Công tác giám sát tập trung vào những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Quốc hội khóa XV tiến hành 02 kỳ họp định kỳ và kỳ họp bất thường lần thứ nhất đã cụ thể hóa nhiều nội dung theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thảo luận quyết định nhiều quyết sách quan trọng, nhằm kịp thời xem xét, quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng, cấp bách về kinh tế, xã hội, tài chính, ngân sách để hỗ trợ kịp thời cho Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 và kịp thời ban hành Nghị quyết về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, được cử tri và nhân dân cả nước đồng tình, ủng hộ.

Cơ quan hành chính các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện linh hoạt “mục tiêu kép” trong bối cảnh nhiều khó khăn và thách thức. Chỉ đạo, điều hành và thực hiện quyết liệt, đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; chú trọng ổn định kinh tế vĩ mô; chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh; chú trọng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử theo hướng liên thông văn bản nhằm tinh giản thủ tục để phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Chính phủ tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã ban hành nhiều văn bản nhằm thúc đẩy, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính nhà nước pháp quyền XHCN, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, phục vụ nhân dân. Đặc biệt năm 2021, Chính phủ chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Chính phủ, các bộ, ngành đã ban hành nhiều chính sách phát triển kinh tế-xã hội, phòng, chống dịch bệnh, trong đó có 02 nghị quyết hỗ trợ đối với doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do COVID-19; phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, tạo lan tỏa và huy động được nhiều nguồn lực hỗ trợ phòng chống dịch; thực hiện có hiệu quả chiến lược ngoại giao vắc-xin; đẩy mạnh việc tiêm chủng vắc-xin toàn dân, đến nay cơ bản người dân trong độ tuổi tiêm chủng đã được tiêm chủng; cả nước đang thực hiện phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Các cơ quan tư pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp gắn với cải cách hành chính, thủ tục hành chính tư pháp; tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức và nhân dân giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật đến các tầng lớp nhân dân; chú trọng và thực hiện hiệu quả Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, công tác hòa giải ở cơ sở; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật trong nhân dân.

Công tác dân vận của lực lượng vũ trang: Lực lượng Quân đội nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận. Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; cử cán bộ, đảng viên các đồn biên phòng phụ trách hộ dân khu vực biên giới; tham gia xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, Quân đội là một trong những lực lượng tuyến đầu, có nhiều đóng góp to lớn trong phòng, chống dịch COVID-19 với trên 143.000 cán bộ, nhân viên y tế, chiến sĩ Quân đội, dân quân tự vệ tăng cường cho các địa phương phòng, chống dịch; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng Công an nắm tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác trước các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch; tổ chức thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; nhiều mô hình, điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự được xây dựng, tuyên dương, nhân rộng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Lực lượng công an tham gia làm lực lượng tuyến đầu, đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với hơn 100 nghìn cán bộ, chiến sĩ tham gia hầu hết các hoạt động phòng, chống dịch.


Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài chúc mừng Giám mục Vũ Đình Hiệu
và chức sắc, chức việc, tu sĩ, đồng bào Công giáo Giáo phận Bùi Chu
(huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) nhân dịp Lễ Giáng sinh 2021

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh; nắm chắc tình hình đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tham gia, phối hợp giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh, phức tạp ngay từ cơ sở; chỉ đạo, hướng dẫn chuẩn bị và tổ chức đại hội một số tổ chức chính trị - xã hội, các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Mặt trận Tổ quốc đã tiến hành đầy đủ, chặt chẽ các bước theo quy trình hiệp thương để lựa chọn, giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Công tác giám sát và phản biện xã hội được chú trọng, tập trung giám sát quá trình tổ chức bầu cử, thực hiện chính sách hỗ trợ an sinh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thực hiện QCDC ở cơ sở, các quy định, chế độ chính sách liên quan đến nhân dân, cán bộ, CCVC, người lao động.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực phát huy vai trò chủ thể của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt; phòng, chống dịch bệnh COVID-19; triển khai nhiều hoạt động ủng hộ, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch; đóng góp hàng ngàn tỷ đồng vào quỹ vắc-xin quốc gia, quỹ vắc-xin địa phương, tiền mặt và hiện vật thực hiện an sinh xã hội; xây dựng được nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong công tác phòng chống đại dịch.

Công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cụ thể hóa các văn bản về công tác dân tộc, trọng tâm là Nghị quyết số 88 và Nghị quyết 120 của Quốc hội khóa XIV, Quyết định số 1719 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc đoàn kết, chấp hành các quy định phòng, chống dịch bệnh, duy trì hoạt động sản xuất an toàn; tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ nguồn vốn ngân sách; tổ chức các phong trào hỗ trợ công tác phòng, chống dịch; vận động hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào khó khăn. Tăng cường nắm tình hình, hòa giải các mâu thuẫn ở cơ sở, giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc; phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc. 

Công tác vận động đồng bào theo tôn giáo: Cấp ủy, chính quyền các cấp bám sát các chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác tôn giáo, nhất là Văn kiện Đại hội XIII, tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác vận động đồng bào theo tôn giáo. Tập trung xây dựng, phát huy vai trò của lực lượng cốt cán trong tôn giáo làm nòng cốt trong tập hợp, tuyên truyền, vận động đồng bào tôn giáo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò, nguồn lực của các tôn giáo vào phát triển kinh tế - xã hội. Các tổ chức tôn giáo đã vận động các tín đồ và nhân dân tích cực tham gia bầu cử và giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; đã có 6.240 chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo trúng cử. Các tổ chức, lãnh đạo tôn giáo cử hơn 3.000 lượt chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo tham gia công tác phòng, chống dịch, trong đó có hơn 2.000 lượt chức sắc, nhà tu hành tham gia trực tiếp chăm sóc bệnh nhân, trở thành lực lượng tuyến đầu; vận động đồng bào theo tôn giáo tích cực hưởng ứng quỹ vắc-xin, hỗ trợ trang thiết bị y tế, lương thực phẩm thiết yếu, trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài: Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn tiếp theo (2021 - 2026), góp phần đẩy mạnh công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài; tích cực phối hợp trong công tác tham mưu với Đảng và Nhà nước bổ sung, sửa đổi những chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài theo hướng tạo thuận lợi hơn cho bà con, doanh nhân, trí thức về nước hợp tác, đầu tư, kinh doanh. Các cơ quan đã phối hợp chặt chẽ trong công tác hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nâng cao địa vị pháp lý, ổn định cuộc sống ở nước sở tại; tích cực tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của kiều bào và cung cấp thông tin về các sự kiện chính trị quan trọng, tình hình đất nước; động viên đồng bào ở nước ngoài tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cầu nối với các tổ chức, cá nhân, góp phần hỗ trợ cho công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận và hướng về xây dựng quê hương, đất nước...

Năm “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” tạo chuyển biến tích cực. Thực hiện Hướng dẫn số 01 của Ban Dân vận Trung ương về một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2021, cấp ủy, tổ chức đảng tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng về phát huy dân chủ XHCN, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các văn bản của Đảng về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo. Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất xây dựng thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân; tăng cường hoạt động của các cơ quan dân cử; xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp trên cơ sở minh bạch, công khai với sự giám sát của người dân. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện QCDC ở cơ sở, trong đó có kiểm tra, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu; gắn đánh giá 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW với sơ kết, tổng kết văn bản của cấp ủy.

Thực hiện QCDC có nhiều chuyển biến rõ nét: Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn ngày càng nền nếp, phát huy dân chủ trực tiếp, nhất là trong bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy tốt hơn quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm giải trình và công khai, minh bạch trong hoạt động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc được chú trọng, hoạt động đối thoại có chất lượng hơn, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, bảo đảm đời sống người lao động và hoạt động của doanh nghiệp.

Công tác dân vận tham gia phòng, chống dịch COVID-19: Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ban Dân vận Trung ương kịp thời có nhiều chủ trương tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tham gia các hoạt động phòng, chống dịch.

Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống dịch COVID-19 thành lập Tiểu ban Dân vận thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 do đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban đã phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ vận động ủng hộ, hỗ trợ đoàn viên, hội viên và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Các cơ quan thành viên của Tiểu ban thường xuyên theo dõi tình hình nhân dân, tổng hợp và phản ánh 50 nhóm kiến nghị, được ghi nhận, đánh giá cao; phát huy tốt vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức hội quần chúng trong công tác phòng, chống dịch. Nhiều cách làm hay, sáng tạo của Tiểu ban được hình thành, lan tỏa, như: xây dựng phóng sự, video clip hướng dẫn bài tập thể dục ở nhà, ở khu cách ly và ở nơi làm việc; thành lập Tổ an toàn phản ứng nhanh, Tổ an toàn thông tin, tuyên truyền phòng, chống COVID-19...

Ban Dân vận các cấp tham gia tích cực vào công tác phòng, chống đại dịch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo được sự đồng thuận lớn trong nhân dân thực hiện các chỉ đạo của chính quyền, tích cực phòng, chống dịch bệnh. Tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội đối với người dân trong bối cảnh giãn cách xã hội, cách ly và dịch kéo dài. Nhiều mô hình hay được hình thành và phát huy hiệu quả tại các địa phương như: “Tổ COVID cộng đồng”, “Tổ tự quản cộng đồng tham gia bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch bệnh COVID-19”, “Vùng Xanh an toàn”... Các mô hình đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giúp thu hoạch, tiêu thụ nông sản giúp nông dân; vận động miễn, giảm tiền thuê trọ cho công nhân, người lao động; vận động, quyên góp hỗ trợ đối với người dân gặp khó khăn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội...

Hệ thống Dân vận các cấp từ Trung ương đến địa phương trong năm qua đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần tích cực tạo tiền đề, khí thế công tác dân vận của năm đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; tạo chuyển biến tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong nhận thức và thực hiện công tác dân vận, thực hiện hiệu quả, thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đất nước và và địa phương, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác dân vận của hệ thống chính trị trong năm 2021 còn có những hạn chế cần sớm được khắc phục: (1) Công tác dự báo, nắm tình hình nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời, việc tham mưu chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi lên ở cơ sở, nhất là các vấn đề liên quan trong thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 có mặt chưa thật chủ động; (2) Hoạt động đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân có nơi thực hiện chưa thường xuyên; (3) Thực hiện QCDC cơ sở ở một số nơi, một số lĩnh vực còn hình thức, không phát huy được hiệu quả; (4) Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội có mặt chưa theo kịp yêu cầu của tình hình mới; hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở có mặt, có nơi còn hạn chế; (5) Việc đôn đốc, chỉ đạo xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, chưa kịp thời.

Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn trong nhận thức và thực hiện công tác dân vận

Năm 2022 có ý nghĩa tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Dự báo dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp; tăng trưởng kinh tế thế giới không đều, chưa vững chắc, tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong nước, nguy cơ chậm phục hồi kinh tế, suy giảm tăng trưởng vẫn còn tiềm ẩn nếu dịch bệnh chưa được kiểm soát tốt để mở cửa nền kinh tế; rủi ro lạm phát gia tăng; thiên tai, biến đổi khí hậu là nguy cơ luôn tiềm ẩn.

Trong bối cảnh mới, công tác dân vận cần tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng tham mưu với cấp ủy về công tác dân vận, triển khai thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị về công tác dân vận; phát huy vai trò của nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy thành quả đạt được trong năm đầu nhiệm kỳ, công tác dân vận tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận, Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và các văn bản của Đảng về công tác dân vận, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn, phát huy sức mạnh tổng hợp, quyền làm chủ của nhân dân và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Hai là, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động và phương thức nắm tình hình nhân dân theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tăng cường đi cơ sở, nắm tình hình, đời sống, tâm trạng các tầng lớp nhân dân; chú trọng nắm tình hình nhân dân do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các địa bàn vùng sâu, vùng xa, khó khăn, biên giới, hải đảo, địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Ba là, tiếp tục tham mưu chỉ đạo nâng cao hiệu quả triển khai công tác dân vận chính quyền, QCDC ở cơ sở. Phối hợp chỉ đạo triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; thực hiện QCDC ở cơ sở và công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân; làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân và các kiến nghị, phản ánh của nhân dân ngay từ cơ sở.

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; khuyến khích, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Năm là, tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các địa phương. Thực hiện tốt công tác dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số.

Sáu là, tham mưu tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, công tác tôn giáo; chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; kiện toàn Ban Chỉ đạo liên quan đến công tác tôn giáo các cấp; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sống “tốt đời, đẹp đạo”; tham gia, hướng dẫn, hỗ trợ các sự kiện lớn của các tôn giáo, phát huy công tác đối ngoại của các tổ chức tôn giáo trong đối ngoại nhân dân; đấu tranh, xử lý nghiêm việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật.

Bảy là, Ban Dân vận Trung ương và Ban Dân vận cấp ủy chủ trì, phối hợp tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp thực hiện một số đề án về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo; tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra, giám sát chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dân vận của Đảng và hệ thống chính trị; tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc một số tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng công tác quần chúng Trung ương, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo.

Tám là, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” của hệ thống chính trị gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, tập trung vào phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động, phát huy tốt các nguồn lực trong nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội và chiến thắng dịch bệnh COVID-19.

Chín là, tiếp tục tham mưu, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Dân vận các cấp. Phối hợp tham mưu việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân vận các cấp có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, kinh nghiệm, nhiệt tình, có phương pháp, làm nòng cốt tham mưu và thực hiện các mô hình “Dân vận khéo”, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác dân vận.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị cần thực sự quan tâm, chăm lo đến lợi ích và cuộc sống của nhân dân; đổi mới phong cách công tác theo hướng bám địa bàn, thực sự “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Làm tốt công tác dân vận chính là làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất