Thứ Năm, 25/7/2024
Phát huy truyền thống 35 năm, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền công tác dân vận của Đảng

  Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương
 và các đồng chí lãnh đạo Ban; lãnh đạo Ban phụ trách Tạp chí và lãnh đạo Tạp chí qua các thời kỳ
tại Lễ kỷ niệm 35 năm Tạp chí Dân vận ra số đầu

Ban đầu xuất hiện chỉ là cuốn Tài liệu tham khảo nội bộ “Về công tác vận động quần chúng”, ra đời vào tháng 3/1987, dày 25 trang, phát hành không đều kỳ…, dần đã phát triển thành Tạp chí. Tạp chí Dân vận hiện nay xuất bản mỗi tháng một kỳ vào ngày 15 hằng tháng, ban đầu là 36 trang, phát hành với số lượng hạn chế, dần tăng lên 42 trang, 60 trang và nay là 72 trang, phát hành rộng rãi trong phạm vi cả nước, xuống đến cơ sở.

Ưu điểm nổi bật của Tạp chí Dân vận chặng đường 35 năm qua chính là chất lượng nội dung. Tạp chí luôn giữ vững định hướng chính trị, bám sát tôn chỉ, mục đích, hình thức ngày càng đẹp, nội dung ngày càng phong phú, sâu sắc, hấp dẫn, là kênh thông tin tuyên truyền chủ lực của Ban Dân vận Trung ương và hệ thống dân vận từ Trung ương đến cơ sở, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Dân vận Trung ương cũng như sự nghiệp công tác dân vận của Đảng.

Tạp chí Dân vận tham gia tích cực vào nghiên cứu lý luận, tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận

Truyền thống công tác dân vận của Đảng ta 92 năm qua được thể hiện đầy đủ, rõ nét trên các số Tạp chí Dân vận. Trong từng số xuất bản, Tạp chí chú trọng đầu tư vào những bài có tính định hướng lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác dân vận của Đảng. Đây là hoạt động chuyên môn có ý nghĩa quan trọng, vừa tuyên truyền, phổ biến kịp thời đến cán bộ, đảng viên, nhân dân đường lối, chủ trương của Đảng về công tác dân vận, vừa đáp ứng yêu cầu giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, cung cấp kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ dân vận các cấp và cán bộ trong hệ thống chính trị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ công tác dân vận.

Tạp chí đã tham gia, đóng góp tích cực vào nghiên cứu lý luận về công tác dân vận của Đảng, nổi bật là, đã tham gia khai thác, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhân dân, Dân vận và công tác dân vận. Từ năm 1994, Ban Dân vận Trung ương đã giao cho Tạp chí chủ trì tổ chức hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Dân vận”, với sự tham gia của nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, trong đó có Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Kết quả hội thảo đã góp phần quan trọng phục vụ Đại hội IX (năm 2001) của Đảng, xác định rõ những nội dung cụ thể trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng Hồ Chí Minh về Dân vận.

Những chủ trương, nghị quyết lớn về công tác dân vận của Đảng, như về dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; các nghị quyết về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về công tác dân tộc; về công tác tôn giáo; quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; về giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể; nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, công tác dân vận của chính quyền, về xây dựng và thực hiện mô hình “Dân vận khéo”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”… đã được Tạp chí, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của Ban Dân vận Trung ương, tham gia tích cực, chủ động trong quá trình “Đưa Nghị quyết vào cuộc sống và đưa cuộc sống vào Nghị quyết”.

Các bài viết đăng trên Tạp chí đã từng bước đi sâu phân tích, luận giải làm sáng rõ những luận điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về công tác dân vận; về những quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân vận được đề cập trong các nghị quyết Đại hội Đảng và các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, giúp cán bộ, đảng viên, nhất là những người làm công tác dân vận có điều kiện nghiên cứu, hiểu sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, nội dung, phương châm công tác dân vận trong giai đoạn mới. Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành ở Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố có nhiều bài viết quan trọng đăng trên Tạp chí. Những bài viết đó, ngoài mang tính định hướng về công tác dân vận, còn đi sâu phân tích những vấn đề thực tiễn đã và đang đặt ra ở ngành, địa phương, đoàn thể mình, gợi mở những giải pháp giải quyết vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra.

Tạp chí Dân vận góp phần tích cực vào tổng kết thực tiễn công tác dân vận

Cùng với việc tuyên truyền có hệ thống, có chiều sâu các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về công tác dân vận trong công cuộc đổi mới đất nước, Tạp chí còn chú trọng phản ánh toàn diện việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận ở các cấp, các ngành, địa phương, cơ sở; các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đời sống xã hội; góp phần động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, phát huy nội lực, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng ở địa phương và đất nước.

Đây chính là một trong những phương pháp tổng kết thực tiễn có ý nghĩa thiết thực, bởi, những mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, những kinh nghiệm hay và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn công tác dân vận trên các lĩnh vực, trên khắp mọi miền đất nước, khi được đăng tải trên Tạp chí sẽ có tác dụng giúp cấp ủy đảng có cơ sở nghiên cứu đối chiếu, vận dụng vào tình hình thực tế của địa phương, cơ sở, đơn vị mình. Đồng thời, thông qua diễn đàn Tạp chí, các ý kiến trao đổi, thảo luận về công tác dân vận góp phần làm sáng rõ những vấn đề lý luận về công tác dân vận trong công cuộc đổi mới, hội nhập; phát hiện những tư duy mới, cách làm hay, những giải pháp, dự báo; phê phán ý thức, hành vi “xem khinh” dân vận như Bác đã nhắc nhở... đã góp phần phục vụ việc hoàn thiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong thời kỳ mới. Thông qua hoạt động thực tiễn, Tạp chí Dân vận đã góp phần minh chứng tính đúng đắn của các quan điểm, đường lối của Đảng trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Do vậy, Tạp chí Dân vận trở thành cuốn tài liệu thiết thực, tin cậy, không chỉ đối với cán bộ làm công tác nghiên cứu, tham mưu, hoạt động thực tiễn về công tác dân vận mà còn đối với cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị.

Tạp chí Dân vận luôn nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền

Tạp chí luôn bám sát Nghị quyết Đảng, nhiệm vụ chính trị của Ban Dân vận Trung ương, các sự kiện của Đảng, của đất nước, phản ánh toàn diện việc triển khai thực hiện công tác dân vận của các cấp, các ngành, địa phương, cơ sở. Không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tạp chí in theo hướng toàn diện - cân đối - có trọng tâm, trọng điểm - đậm chất dân vận. Cơ cấu chuyên mục được quan tâm nghiên cứu, điều chỉnh, đảm bảo những chuyên mục mang tính truyền thống, ổn định, vừa bổ sung những chuyên mục mới, mở rộng, đa dạng thông tin; cân đối giữa phần nghiên cứu lý luận và phản ánh thực tiễn, kinh nghiệm; cân đối giữa các lĩnh vực công tác dân vận, giữa các vùng miền... Mỗi số tạp chí đều có chủ đề, trọng tâm tuyên truyền; bên cạnh những số đặc biệt là những số chuyên đề…, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của bạn đọc và thực tiễn công tác dân vận trong giai đoạn mới.

Bên cạnh tạp chí in, Trang tin điện tử Dân vận được phát hành từ năm 2016 với nhiều chuyên mục phong phú, tiện ích, cập nhật kịp thời, là kênh thông tin nhanh nhạy, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả tuyên truyền về công tác dân vận. Thời gian gần đây, Tạp chí in và Trang tin đã tăng cường các số chuyên đề, chuyên trang về: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác dân vận của chính quyền, công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững công tác dân vận trong phòng, chống dịch COVID-19…

Bên cạnh việc xây dựng đội ngũ cộng tác viên nòng cốt ở Trung ương và địa phương, cán bộ, phóng viên của Tạp chí tích cực đi cơ sở, đến những địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, tham gia công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm trên phạm vi cả nước về nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, năng lực tuyên truyền vận động, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống… Tính chuyên nghiệp, chủ động và hiệu quả trong mọi mặt hoạt động của Tạp chí ngày càng được nâng cao. Đội ngũ cán bộ, phóng viên của Tạp chí tuy số lượng ít nhưng đồng thời với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính là xuất bản tạp chí in, Trang tin điện tử, còn tích cực đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban giao cho, như: tham gia thực hiện các đề tài, đề án; xuất bản sách, tài liệu phục vụ công tác; tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng Dân vận; làm phim tài liệu, phóng sự; thường trực Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”; tham gia công tác đảng, đoàn thể của Cơ quan…

Mặc dù vẫn cần những nỗ lực hơn và tiếp tục đổi mới hơn so với yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới như một số vấn đề nan giải trong công tác dân vận chưa được đặt ra nghiên cứu kịp thời; phát hiện tuyên truyền nhân tố mới, cách làm hay chưa nhiều; nội dung hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận chưa được chú trọng đúng mức; tạp chí chưa đến được đông đảo cán bộ cơ sở và các đối tượng bạn đọc…, song Tạp chí Dân vận đã có những bước phát triển mạnh mẽ, quan trọng, đã và đang đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Dân vận Trung ương, vào quá trình tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng.

Đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những cơ hội và thách thức đan xen, nhất là tác động của đại dịch COVID-19 đối với sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội. Đối tượng của công tác dân vận ngày càng mở rộng, đa dạng. Bên cạnh đó, các thế lực phản động trong và ngoài nước đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để cản trở sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh: “Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội theo hướng thiết thực, tăng cường đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa”. Phát huy truyền thống 35 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Dân vận tiếp tục phấn đấu, đổi mới, thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ cơ bản sau:

Một là, làm tốt hơn chức năng nghiên cứu lý luận, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận. Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Dân và Dân vận. Nghiên cứu cụ thể hóa những nội dung cốt lõi, nội dung mới về công tác dân vận trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, như: Vai trò “là chủ” của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ”; phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, nhất là nội dung “dân giám sát, dân thụ hưởng”; góp phần tích cực phát huy dân chủ, khát vọng phát triển đất nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bám sát nhiệm vụ chính trị của Ban Dân vận Trung ương, thực tiễn cuộc sống và tình hình nhân dân để tham gia xây dựng các chủ trương, giải pháp lớn về công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay.

Hai là, tập trung tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Dân vận Trung ương, nhất là các trọng tâm công tác lớn như: Công tác dân vận của chính quyền, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo, công tác Mặt trận và đoàn thể, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các cơ chế, chương trình phối hợp của Ban, việc thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị... Tăng cường nghiên cứu tổng kết thực tiễn, tuyên truyền, phổ biến những cách làm hay, mô hình mới, điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có thi đua “Dân vận khéo”, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những nhân tố mới năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nâng cao chất lượng, tính định hướng của thông tin, đáp ứng nhu cầu của đội ngũ cán bộ nghiên cứu, tham mưu và hoạt động thực tiễn về công tác dân vận.

Ba là, tăng cường tính chiến đấu, thực hiện hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội của báo chí. Đẩy mạnh phê phán, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tệ nạn xã hội; đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó, góp phần quan trọng vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự để phát triển đất nước.

Bốn là, phối hợp chặt chẽ với ban dân vận các tỉnh, thành ủy, cấp ủy các cấp để tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung cho ngày càng thiết thực, hấp dẫn hơn với bạn đọc; đẩy mạnh giới thiệu, tuyên truyền phát hành tạp chí rộng rãi, xuống cơ sở, đến với đông đảo đối tượng bạn đọc trong hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cộng tác viên có chất lượng, tích cực viết bài, trao đổi, phản ánh sâu sắc thực tiễn sinh động của công tác dân vận ở địa phương, cơ sở, các cấp, các ngành.

Năm là, không ngừng chăm lo, bồi dưỡng, kiện toàn tổ chức, nhân lực, về điều kiện hoạt động, nhất là chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ trình độ, phẩm chất, năng lực, kỹ năng công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là cán bộ báo chí của cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về công tác dân vận. Tăng cường các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ với các cơ quan báo chí bạn, các cộng tác viên, các hoạt động xã hội… nhằm củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tạp chí và góp phần cho sự phát triển vững mạnh của hệ thống cơ quan báo chí hiện nay.

Cách đây 73 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho đăng tác phẩm “Dân vận” trên báo “Sự thật”, qua đó thấy rõ báo chí và công tác dân vận có vai trò và trách nhiệm to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Với vai trò quan trọng là cơ quan báo chí của Ban Dân vận Trung ương và ngành Dân vận, Ban Dân vận Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Tạp chí phát triển. Với hành trang là truyền thống 35 năm quý giá, cùng khát vọng cống hiến, vươn lên, Tạp chí Dân vận sẽ chủ động tiếp tục đổi mới, phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trọng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công tác dân vận của Đảng trong giai đoạn mới./.

Phạm Tất Thắng
 Ủy viên BCH Trung ương Đảng
        Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất