Thứ Tư, 17/4/2024
Tỉnh ủy Ninh Bình: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

 Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố; Trưởng Ban Dân vận các huyện, thành ủy; các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

10 năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 25, Kết luận số 43.

 
 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình Mai Văn Tuất 
báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 25, Kết luận số 43

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết số 25, Kết luận số 43 thành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với công tác dân vận. Đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" 3 cấp; thành lập 16 Tổ Dân vận thôn, xóm, phố làm điểm; tiếp tục duy trì hoạt động nền nếp, hiệu quả các Ban Chỉ đạo: Công tác tôn giáo; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; phong trào thi đua Dân vận khéo. Quan tâm tổ chức đối thoại và đối thoại đột xuất với cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân; chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan giải quyết, xử lý kịp thời các kiến nghị, đề xuất, khiếu nại, tố cáo của người dân.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tỉnh đã có sự đổi mới và đạt kết quả thiết thực. Cán bộ làm công tác dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn. Hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội có nhiều đổi mới, sáng tạo mang lại quyền lợi trực tiếp và thiết thực cho đoàn viên, hội viên. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang đạt được nhiều kết quả tốt. 

Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, nhất là phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị và được các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia. Nhiều mô hình hiệu quả, có sức lan tỏa, tạo động lực, cổ vũ, động viên đông đảo nhân dân hưởng ứng. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng 1.635 mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực.

Những kết quả đạt được trong công tác dân vận đã góp phần phát huy dân chủ, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. 

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung vào một số nội dung: Việc đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận của chính quyền các cấp, các cơ quan Nhà nước; công tác dân vận trong lực lượng vũ trang, các tổ chức hội, đoàn thể; công tác vận động các chức sắc, tín đồ tôn giáo tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát huy sức mạnh của nhân dân trong xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu… Qua đó khẳng định và làm rõ hơn những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 25, 5 năm thực hiện Kết luận 43 trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả hơn công tác dân vận trong thời gian tới.

 
 Đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả và cách làm sáng tạo của Ninh Bình trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 25, Kết luận số 43, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của cả nước trong đổi mới công tác dân vận.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị tỉnh Ninh Bình tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phương pháp làm việc khoa học, thực hiện tốt phương châm "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân". Tiếp tục nắm tình hình nhân dân, chú trọng công tác dân tộc, công tác tôn giáo. Lãnh đạo các cấp phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại, chân thành lắng nghe và kịp thời giải quyết những nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng". 

Nâng cao chất lượng công tác dân vận, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tiếp tục triển khai phong trào thi đua dân vận khéo gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, thực sự là những người nêu gương trong lời nói, hành động, thực hành theo phong cách dân vận của Bác "óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm".


 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến phát biểu tham luận tại hội nghị. Đồng thời đề nghị nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, sớm hoàn thiện dự thảo báo cáo và cụ thể hóa thành chương trình hành động, góp phần thực hiện hiệu quả yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân vận trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Công tác dân vận trên địa bàn tỉnh trong 10 năm qua có nhiều chuyển biến quan trọng, thể hiện tính bao trùm, toàn diện. Theo đó, cùng với hoạt động dân vận mang tính chuyên biệt thì các hoạt động dân vận xuyên suốt trong các lĩnh vực khác ngày càng hiệu quả, chất lượng; khẳng định vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác dân vận.

Nhấn mạnh những khó khăn, thách thức và những yêu cầu đặt ra đối với công tác dân vận trong tình hình mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Công tác dân vận trong tình hình mới cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn về chất lượng và hiệu quả. Để công tác dân vận đi vào chiều sâu cần phải cụ thể hóa thành các thể chế, chính sách cụ thể, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; cách thức và phương thức dân vận cần phải thực sự đổi mới, sáng tạo, phát huy dân chủ, khơi gợi được tính chủ động của người dân trong tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. 

Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò của công tác dân vận; tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, xây dựng Ninh Bình ngày càng phát triển…

Nhân dịp này, 25 tập thể và 15 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 25, Kết luận số 43 đã vinh dự được nhận Bằng khen của UBND tỉnh.


 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh
cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 25, Kết luận số 4B

 (Báo Ninh Bình)

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất