Thứ Tư, 24/7/2024
Bình Thuận: Ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Trong năm qua, chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh đã triển khai và thực hiện hiệu quả các nội dung, hoạt động cụ thể; việc trao đổi, cung cấp thông tin và công tác phối hợp được duy trì thường xuyên. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước.


 Ông Nguyễn Linh Nhơn, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận
và ông Nguyễn Minh Tân, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh ký kết chương trình phối hợpNổi bật, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh phối hợp chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, tập trung trọng tâm triển khai đồng bộ các chính sách dân tộc, chính sách an sinh xã hội; vận động đồng bào xóa bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp; thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và tham gia các phong trào, đặc biệt là phong trào “Dân vận khéo”. Hai bên thường xuyên bám sát địa bàn nắm bắt kịp thời dư luận xã hội, tâm tư và nguyện vọng chính đáng của đồng bào để kịp thời đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc, khó khăn phát sinh trong cuộc sống của đồng bào…

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề cần quan tâm trong công tác dân vận vùng đồng bào DTTS như làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân đồng bào DTTS; triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ đồng bào phát triển sản xuất; công tác phối hợp nắm tình hình…

Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh thống nhất xây dựng, và thực hiện ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận trong vùng đồng bào năm 2024 tập trung các nội dung: Tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng vùng đồng bào DTTS; phối hợp trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân vùng đồng bào DTTS; phối hợp trong công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người DTTS và cốt cán, người có uy tín; phối hợp trong công tác hướng dẫn, kiểm tra nắm tình hình công tác dân tộc và công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS. Hai bên đề ra từng nhiệm vụ cụ thể và thời gian thực hiện hiệu quả.

(baobinhthuan.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất