Thứ Sáu, 21/6/2024
Nghiệm thu cấp cơ sở Đề án khoa học:“Nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình hiện nay”

 Quang cảnh Hội nghị nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu Đề án gồm 7 thành viên do ThS. Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học Ban Dân vận Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng.

Tại Hội nghị nghiệm thu, Ban Chủ nhiệm Đề án đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề án. Theo đó, ngày 18/02/1998, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Gần 25 năm qua, Trung ương thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, từng bước củng cố, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thực hiện QCDC ở cơ sở.


ThS. Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ nhiệm Đề án trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu


Trong những năm qua, dân chủ trực tiếp ở cơ sở được mở rộng, nhân dân được bàn và quyết định những công việc quan trọng, thiết thực, gắn liền với lợi ích của mình; quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân được bảo vệ. Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” từng bước được thể chế hóa, cụ thể hóa và đi vào cuộc sống. Thực hiện dân chủ cả trực tiếp và đại diện, nhất là ở cơ sở, bảo đảm công khai, minh bạch được chú trọng; tiếp xúc, lắng nghe, tiếp thu, giải quyết những bức xúc và nguyện vọng chính đáng, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và người dân được tăng cường. Việc thực hiện QCDC ở địa bàn dân cư từng bước đi vào nền nếp; thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập có nhiều chuyển biến tích cực; thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc được quan tâm nhiều hơn, có chuyển biến tích cực... góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng và quy định pháp luật về thực hiện QCDC ở cơ sở của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thực sự thường xuyên. Một số văn bản pháp luật liên quan đến dân chủ ở cơ sở chậm được xây dựng và hoàn thiện. Dân chủ chưa thực sự đi đôi với giữ gìn trật tự, kỷ cương. Có nơi vẫn còn tình trạng dân chủ hình thức; ý kiến của nhân dân chưa thực sự được lắng nghe; quyền làm chủ của nhân dân còn bị vi phạm. Còn tình trạng lợi dụng dân chủ, gây mất an ninh, trật tự, gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ...

Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận, đánh giá tình hình thực hiện QCDC ở cơ sở thời gian qua, nhằm góp phần quán triệt, cụ thể hóa thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện QCDC ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, nhóm nghiên cứu Đề án đã đưa ra dự báo những yếu tố tác động đến thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình hiện nay, đồng thời đề xuất 6 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng thực hiện QCDC ở cơ sở trong thời gian tới. Cụ thể là: Đổi mới, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Công tác thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương của Đảng về thực hiện QCDC ở cơ sở; Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện QCDC ở cơ sở; Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở; Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở theo từng loại hình gắn với nhân rộng mô hình.


 Đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương,
Chủ tịch Hội đồng khoa học Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu
phát biểu tại Hội nghị


Tại Hội nghị, các phản biện và ủy viên Hội đồng nghiệm thu đã nhận xét, đánh giá một cách khoa học, khách quan về tính cấp thiết, bố cục, nội dung và hình thức của Đề án; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của Đề án để Ban Chủ nhiệm tiếp thu và hoàn thiện. Hội đồng khẳng định Đề án được triển khai nghiêm túc, công phu; có kết cấu rõ ràng, phương pháp tiếp cận vấn đề cơ bản phù hợp; nội dung nghiên cứu phong phú, các kết quả nghiên cứu đã cơ bản đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Hội đồng đề nghị Ban chủ nhiệm Đề án tiếp thu tối đa, chọn lọc ý kiến của các thành viên Hội đồng và đại biểu để chỉnh sửa, hoàn thiện Đề án.

Kết quả, Hội đồng đã nhất trí Nghiệm thu cấp cơ sở Đề án khoa học: “Nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình hiện nay” với số điểm 93,5 điểm./.

Hoàng Phong

 

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất