Thứ Tư, 17/4/2024
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thông tin chuyên đề quý III-2023

 Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm, có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Trưởng các ban, đơn vị của Đảng bộ Khối, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; đại diện thường trực các đảng uỷ trực thuộc; lãnh đạo Ban tuyên giáo, các đồng chí phụ trách công tác tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc; các báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương.

Dự tại điểm cầu Ban Dân vận Trung ương, có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban; các đồng chí Phó Trưởng Ban: Đỗ Văn Phới - Bí thư Đảng ủy cơ quan, Triệu Tài Vinh, Nguyễn Lam, Bùi Tuấn Quang, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan Ban Dân vận Trung ương…


Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài,
các đồng chí Phó Trưởng Ban 
và cán bộ, đảng viên tại điểm cầu Ban Dân vận Trung ương 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe hai chuyên đề về: “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất để xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” và “Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình hiện nay”.

GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương thông tin chuyền đề về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất để xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. Theo GS.TS Phùng Hữu Phú tư tưởng Hồ Chí Minh về tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được thể hiện ở 3 điểm cơ bản. Đó là, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ vai trò của tính tiên phong, gương mẫu; chỉ ra nội dung tiên phong, gương mẫu; và chỉ ra đối tượng và phương pháp thực hiện tính tiên phong, gương mẫu. Để việc nêu gương đạt kết quả thực tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức các mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.


 GS.TS Phùng Hữu Phú thông tin chuyền đề về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu,
đoàn kết, thống nhất để xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng
với vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”

GS.TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh: Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Ngay từ khi thành lập Đảng, Đảng ta đã khẳng định tính tiên phong của Đảng. Và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam đến nay, điều này luôn được khẳng định trong Điều lệ Đảng. Vì thế, Đảng Cộng sản Việt Nam thường xuyên quan tâm, chăm lo giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, phá huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Điều này được thể hiện có hệ thống, thông qua các văn kiện của Đảng, qua các kỳ Đại hội của Đảng.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh và quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng, ngày 25/01/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay. Nghị quyết đã đề ra quan điểm: Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Là giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

GS.TS Phùng Hữu Phú cho rằng, nhằm tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương, cần tổ chức thực hiện tốt việc tập trung nâng cao và thống nhất nhận thức của cán bộ, đảng viên về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII, XIII của Đảng. Thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện lý tưởng, đạo đức cách mạng của Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, thực tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; dũng cảm tự phê bình và phê bình…

Tiếp theo Hội nghị đã nghe PGS.TS.GVCC. Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông tin chuyên đề về: “Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình hiện nay” với 3 nội dung chính là: Cơ sở lý luận nghiên cứu về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên; Quan điểm, đường lối của Đảng về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong tình hình hiện nay; Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thời gian tới.

PGS.TS.GVCC. Nguyễn Toàn Thắng cho biết: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương là cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp thường xuyên của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, có chức năng lãnh đạo các tổ chức Đảng trực thuộc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và các đoàn thể trong Khối vững mạnh. Để hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ to lớn đó, nhất thiết cần phải nâng cao hiệu quả phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tham nhũng tiêu cực, xây dựng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trong sạch vững mạnh, có tác dụng tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động cách mạng để lan tỏa giá trị cho các đơn vị thành viên tại các tỉnh thành trên phạm vi cả nước.

Theo đó, Đảng bộ Khối cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong Đảng bộ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thường xuyên nghiêm túc tự phê bình và phê bình, chủ động phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tự diễn biến, thoái hóa, biến chất trong cán bộ, đảng viên và toàn cơ quan. Kiểm soát quyền lực - “thanh bảo kiếm nhiệm  màu” phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phòng chống tiêu cực, tham nhũng. Tăng cường giáo dục tư cách đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, tạo nên bản lĩnh chính trị, là sức đề kháng nội sinh mạnh mẽ trong công tác phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tiêu cực, tham nhũng, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Tiếp tục nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy trong Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Luôn luôn quan tâm xây dựng, củng cố sự đoàn kết gắn bó với nghĩa tình đồng chí; phát huy dân chủ ở cơ sở, phát huy sức mạnh lực lượng quần chúng nhân dân tham gia trong công tác cán bộ...


Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
phát biểu kết thúc Hội nghị

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị nhằm tăng cường giáo dục truyền thống và đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Trên cơ sở ý nghĩa các chuyên đề đã nghe tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị, các Đảng ủy trong toàn Đảng bộ Khối tăng cường nhận thức của cán bộ, đảng viên bằng việc tổ chức các Hội nghị chuyên đề nhằm kịp thời quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác kiểm soát quyền lực, triển khai các hoạt động giám sát, phát hiện các vi phạm để kịp thời chấn chỉnh hành vi tiêu cực, suy thoái nếu có; tăng cường sự đoàn kết trong các tổ chức Đảng. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, kêu gọi các cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, nêu gương.

Đối với cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, cần tiếp tục học tập, trau dồi kiến thức, nắm vững các chủ trương của Đảng và Nhà nước; tăng cường, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Hoàng Phong

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất