Thứ Sáu, 23/2/2024
Đổi mới công tác dân vận theo hướng gần dân, sát cơ sở ở Vĩnh Phúc

 Nhờ dân vận khéo, dự án đường vành đai 2 được giải phóng mặt bằng đúng tiến độ

 

Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 09. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành tập trung đổi mới công tác dân vận; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động; tích cực sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để nâng cao hiệu quả công tác dân vận.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền; đẩy mạnh các phong trào thi đua “dân vận khéo”; công tác dân tộc, tôn giáo; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; nắm bắt, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân...

Bám sát những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đó, hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 09. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, lực lượng vũ trang chủ động nắm bắt tình hình, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, nhất là thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19.

Đặc biệt, tập trung vận động người dân bàn giao mặt bằng ở một số công trình trọng điểm của tỉnh và địa phương.

Đơn cử tại huyện Tam Dương, ngoài việc tham mưu cho cấp ủy ban hành kế hoạch thực hiện, Ban Dân vận Huyện ủy đã định hướng cho các địa phương, đơn vị thường xuyên bám sát cơ sở để nắm bắt tình hình khu vực, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân; tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, trong đó, đi sâu vào các lĩnh vực khó như giải phóng mặt bằng.

Năm 2021, trên địa bàn huyện Tam Dương có gần 80 công trình, dự án cần triển khai công tác bồi thường, GPMB, trong đó, có nhiều dự án trọng điểm do cấp tỉnh, cấp huyện là chủ đầu tư.

Điển hình như Dự án Quản lý nguồn nước ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc (triển khai tại xã Hoàng Lâu, Hoàng Đan) và Dự án đường Đồng Tĩnh - Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, với tổng diện tích đất phải thu hồi hơn 14ha. Đây là 2 dự án BTV Huyện ủy giao cho Ban Dân vận chủ trì vận động nhân dân thực hiện GPMB xong trong năm 2021.

Để hoàn thành nhiệm vụ này, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng của huyện, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn có dự án đi qua để nghiên cứu các phương án, xây dựng kế hoạch vận động cụ thể đến các hộ dân có liên quan.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án; niêm yết công khai, minh bạch đầy đủ các phương án bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng để dân được biết, được bàn; tích cực nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của các hộ dân có đất phải thu hồi để đề xuất với các cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Đến nay, cả 2 dự án đã chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho 170/239 hộ dân, với tổng diện tích bồi thường giải phóng mặt bằng được gần 9ha.

Đối với huyện Tam Đảo, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện đã quán triệt, triển khai đầy đủ nội dung cốt lõi của chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên; đồng thời, cụ thể hóa thành chương trình hành động.

Trong đó, tập trung vào việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác tôn giáo; vận động đồng bào tôn giáo thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “sống tốt đời, đẹp đạo”, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19, chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Căn cứ vào tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị, cấp ủy, chính quyền mỗi địa phương đã có những cách làm linh hoạt, hiệu quả để thực hiện Chỉ thị số 09. Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục định hướng cho cơ sở tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo; tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, phối hợp giải quyết các vấn đề bức xúc, phát sinh trong nhân dân.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống dịch Covid - 19 và các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua “dân vận khéo”, các cuộc vận động hướng về cơ sở.

Thanh Huyền

Gửi cho bạn bè