Thứ Năm, 29/2/2024
Vĩnh Phúc: Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026

Lãnh đạo UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tại Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026


Tới dự có các đồng chí: Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Qua 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác dân vận đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các nội dung phối hợp; tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu về công tác dân vận; góp phần quan trọng thúc đẩy và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp.

Công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước được tăng cường và đổi mới. Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo quyết liệt, các thủ tục hành chính được thực hiện đơn giản hóa tiết kiệm thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và công dân. Tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt; ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên rõ rệt… góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của chính quyền.

Sự phối hợp giữa chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng chặt chẽ hơn trong  việc nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát hoạt động của chính quyền, cán bộ, công chức viên chức; tham gia phản biện đối với các dự thảo chủ trương, chính sách;  triển khai lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thực hiện Chương trình phối hợp số 03, ngày 15/12/2021 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự Đảng Chính phủ về công tác dân vận giai đoạn 2021 - 2026, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Vĩnh Phúc ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026. Ngay sau hội nghị này, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cụ thể hóa kế hoạch thực hiện cho từng năm. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể hóa để tổ chức thực hiện tốt Chương trình phối hợp đã ký kết.

Duy Dũng

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất