Thứ Năm, 29/2/2024
Một số kết quả về công tác dân vận trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định và chỉ đạo thực hiện 07 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận năm 2021 và các chỉ tiêu của cấp ủy, hệ thống dân vận cơ sở. Lãnh đạo việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác dân vận; chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương về công tác dân vận.  Chỉ đạo triển khai Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025 và “năm đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 2021”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận.  Chỉ đạo hệ thống dân vận các cấp đổi mới, tăng cường các biện pháp vận động quần chúng tham gia thực hiện ở các lĩnh vực như: đảm bảo an ninh trật tự;  phát triển đảng viên; xây dựng nông thôn mới (nâng cao, kiểu mẫu), việc thực hiện Quy chế dân chủ,...góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị ở các địa phương.

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND tỉnh đã thảo luận, biểu quyết thông qua 51 nghị quyết, trong đó có 12 nghị quyết quy phạm pháp luật. Nghị quyết của HĐND đã kịp thời thể chế hóa, cụ thể các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội dung nghị quyết cơ bản bám sát với tình hình thực tế của địa phương và có tính khả thi cao, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Chất lượng giám sát của HĐND tiếp tục nâng cao, góp phần quan trọng trong giải quyết các vấn đề bức xúc của địa phương. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng cường và đem lại hiệu quả tích cực; HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh từng bước phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Ủy ban nhân dân luôn chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ. Triển khai nhiều biện pháp để thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về phòng, chống dịch COVID-19, ban hành quyết định thực hiện một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2021;… Công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ của khối chính quyền các cấp được duy trì nề nếp. 

Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo MTTQ các cấp chủ trì tổ chức gần 300 cuộc kiểm tra, giám sát và phối hợp với HĐND, UBND, các cơ quan chức năng giám sát hơn 200 cuộc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức tập huấn về công tác bầu cử; thực hiện tốt quy trình hiệp thương, giới thiệu người tham gia ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức tốt các hoạt động kiểm tra, giám sát và vận động Nhân dân tham gia giám sát việc tổ chức, triển khai công tác bầu cử theo quy định tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử đạt kết cao.

Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2019-2024”, duy trì hoạt động nền nếp của các Tổ Tuyên truyền, vận động nhân dân, Tổ nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân và dư luận xã hội. Năm 2021, chủ trì thực hiện công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng bàn giao đất để thực hiện 02 dự án lớn tại huyện Bình Xuyên: Khu công nghiệp Bá Thiện II và Dự án Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc.

MTTQ các cấp trong tỉnh đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được triển khai sâu rộng, hướng về khu dân cư, huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của nhân dân. Với hơn 480 mô hình hay đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. 

MTTQ các cấp đã tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động 1.370 Tổ Covid cộng đồng với 11.186 thành viên tại 100% thôn, tổ dân phố; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động Tổ Covid cộng đồng. Thành lập Ban Tiếp nhận và cấp phát hàng tài trợ phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời chủ động bố trí kho bãi, phương tiện và các điều kiện đảm bảo phục vụ công tác tiếp nhận, phân bổ hàng hóa, vật tư đảm bảo yêu cầu (tổng số tiền các đơn vị ủng hộ thông qua MTTQ tỉnh là gần 35 tỷ đồng). 

Tính đến ngày 06/9/2021 kết thúc đợt vận động, hỗ trợ người dân Vĩnh Phúc gặp khó khăn tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg và chủ trì triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ người dân Vĩnh Phúc tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ theo định mức, toàn tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ với với tổng số tiền: 12.306.207.00đ, tổng số gạo đã tiếp nhận:150.220 kg; đã hỗ trợ bằng tiền cho 14.149 người với tổng số tiền: 9.283.600.000đ; hỗ trợ bằng gạo cho 7.676 người với tổng số: 150.220 kg gạo. Qua đó, đã giúp hỗ trợ phần nào cho công dân của tỉnh vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống.

Với những kết quả trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, cùng với sự vào cuộc quyết liệt, sự quyết tâm, nỗ lực của cả  hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, Vĩnh Phúc sẽ hoàn thành mục tiêu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra.

Hằng Nga


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất