Thứ Tư, 17/4/2024
Huyện Can Lộc (Hà Tĩnh): Chủ động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân
 
Thường trực Huyện ủy Can Lộc tổ chức sơ kết Quyết định 657 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh 


Trong những năm qua tình hình kinh tế - xã hội huyện Can Lộc tiếp tục tăng trưởng khá,
đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực; niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy đảng, chính quyền ngày càng được phát huy. Năm 2019, Can Lộc được Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới (trước 1 năm so với kế hoạch; là huyện thứ 2 của Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới và hiện nay đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước năm 2025). Những kết quả quan trọng đó có sự đóng góp tích cực của công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Triển khai thực hiện Quyết định 657-QĐ/TU, ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đồng thời ban hành hệ thống các văn bản khá đồng bộ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả và đi vào nề nếp, như: Quyết định số 674-QĐ/HU ngày 02/7/2018 về Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân; Kế hoạch số 27-KH/HU, ngày 04/6/2018 về tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; Công văn số 82-CV/HU, ngày 14/01/2021 về thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định 1076-QĐ/HU ngày 17/4/2020 của BTV Huyện ủy về quy định tiếp dân của Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện; Công văn số 104-CV/HU ngày 01/3/2021 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quyết định 657-QĐ/TU…

Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đều chủ động xây dựng kế hoạch đối thoại, đưa nội dung tiếp xúc, đối thoại vào chương trình công tác hằng năm; kịp thời ban hành các văn bản tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cơ quan chức năng chuẩn bị nội dung, điều kiện để tổ chức tiếp xúc, đối thoại đạt hiệu quả cao. Quan tâm chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp xúc, đối thoại, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và phản ánh của nhân dân, đề xuất nội dung đối thoại, đồng thời phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và quyền làm chủ của nhân dân.

Sau gần 5 năm thực hiện Quyết định số 657-QĐ/TU, huyện Can Lộc đã tổ chức gần 300 cuộc đối thoại (trong đó, cấp huyện 14 cuộc, cấp xã 282 cuộc); với trên 6.000 lượt ý kiến, câu hỏi, phản ánh. Nội dung chủ yếu là lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường chiếm tỷ lệ gần 90%; các ý kiến liên quan đến chế độ, chính sách, an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, văn hóa, giáo dục... chiếm 10%. Tại các cuộc đối thoại, những vấn đề mà nhân dân, đoàn viên hội viên, công nhân, viên chức và người lao động đưa ra được giải đáp trực tiếp một cách cụ thể, rõ ràng, rành mạch. Sau trả lời, vấn đề nào chưa thỏa đáng, chủ trì tiếp tục dành thời gian để làm rõ. Đối với các ý kiến liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành chưa được trả lời tại hội nghị thì chủ trì ban hành thông báo phân công các cơ quan, đơn vị chức năng xem xét giải quyết và trả lời bằng văn bản.

Song song với thực hiện Quyết định số 657-QĐ/TU, việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân được quan tâm. Ban Thường vụ Huyện ủy đã cụ thể hóa Quy định số 11-QĐ/TW bằng việc ban hành Quy định số 03-QĐ/HU về tiếp dân định kỳ của Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và Chủ tịch UBND huyện. Việc phối hợp ba chức danh cùng tiếp công dân nhằm đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật; đồng thời đưa thời gian, nội dung tiếp dân vào lịch công tác của cấp ủy. Từ năm 2019 đến nay, dù chịu tác động lớn của dịch bệnh COVID-19 nhưng các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện đã tổ chức 55 phiên tiếp công dân với 232 ý kiến, nhìn chung các kiến nghị của công dân đã được tập trung chỉ đạo giải quyết.

Có thể khẳng định rằng việc thực hiện Quyết định số 657-QĐ/TU và Quy định số 11-QĐ/TW đã giúp cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, bức xúc của người dân, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong Đảng, chính quyền và trong nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tuy vậy, trong quá trình tổ chức thực hiện tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, một số địa phương giải quyết nguyện vọng, kiến nghị của người dân chưa kịp thời. Quá trình đối thoại một số địa phương chưa lồng ghép để tuyên truyền, vận động, giải thích cho nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc tham gia ý kiến góp ý về xây dựng Đảng, chính quyền của người dân chưa nhiều. Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong nắm tình hình, dư luận nhân dân và giám sát quá trình thực hiện kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các tại một số địa phương hiệu quả chưa cao. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sở một số đại phương còn hạn chế…

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác tiếp xúc, đối thoại và xử lý, giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của nhân dân ngay từ cơ sở góp phần thực hiện thắng lợi các các nhiệm vụ của huyện Can Lộc trong thời gian tới, chúng tôi xin nêu một số kinh nghiệm sau: 

Thứ nhất, thường xuyên chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp xúc, đối thoại, nhất là giải quyết các kết luận sau tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại theo chuyên đề, nhất là các lĩnh vực nhân dân quan tâm đồng thời lựa chọn địa bàn, khu vực có những vấn đề phức tạp, nổi cộm nhiều ý kiến của nhân dân để tiếp xúc, đối thoại.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động,thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, làm cho người dân hiểu, chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương.

Thứ ba, tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc nắm tình hình, nguyện vọng của nhân dân để tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt các kiến nghị, đề xuất chính đáng của người dân.

Thứ tư, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời chấn chỉnh, xử lý kỷ luật đối với những tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác tiếp xúc, đối thoại và giải quyết kiến nghị, đề xuất của nhân dân. Đồng thời, hằng năm đánh giá, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích./.

Lương Hữu Hoàng

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất