Thứ Tư, 17/4/2024
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
 
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung ương 


Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp với một điểm cầu Trung ương (tại Trụ sở Bộ Ngoại giao) và được truyền hình trực tuyến đến 63 điểm cầu tại tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đồng thời được kết nối trực tuyến với các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quế Lâm,  Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày Báo cáo đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2010 - 2020. Trong đó khẳng định: Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/2/2012 của Bộ Chính khóa XI, công tác thông tin đối ngoại đã đạt được rất nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước. Trong đó, đặc biệt là hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại đã có những bước chuyển biến, đạt được nhiều kết quả quan trọng cả về tổ chức và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Sự phối hợp “trong ngoài, trên dưới” giữa các các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại và giữa Ban Chỉ đạo Trung ương với địa phương, cơ quan báo chí ngày càng chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả. Tuy nhiên, công tác thông tin đối ngoại cũng tồn tại những khó khăn, bất cập và hạn chế cần khắc phục.

Hiện nay, trước bối cảnh phức tạp, biến động, khó lường của tình hình quốc tế và khu vực; bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt được, đất nước ta cũng phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức cả về chủ quan và khách quan khi bước vào một giai đoạn phát triển mới. Điều này đã đặt ra những yêu cầu vô cùng bức thiết, đòi hỏi công tác thông tin đối ngoại cần phải không ngừng đổi mới, sáng tạo để bắt kịp với xu thế của thời đại, của khoa học công nghệ, từ đó, khắc phục những hạn chế, bất cập còn tồn tại, nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng. Chính vì vậy, với sự quan tâm, chú trọng phát triển của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ngày 15/6/2023, Bộ Chính trị chính thức ban hành Kết luận số 57-KL/TW về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Trình bày các nội dung cốt lõi và Hướng dẫn triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương nhấn mạnh: Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị là văn bản rất quan trọng. Việc ban hành Kết luận số 57-KL/TW xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn, có tính chất "kim chỉ nam", khơi dậy ý chí phấn đấu vượt khó, bứt phá, sáng tạo cho toàn thể đội ngũ lực lượng làm thông tin đối ngoại trong, ngoài nước vì mục tiêu chung với những tư duy mới. Kết luận số 57-KL/TW là sự "mở đường" để chủ trương trở thành các quy định pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng các chương trình hành động, đề án, nhân rộng các mô hình, giải pháp đột phá một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất, góp phần thúc đẩy phát triển đất nước trong tình hình mới.

 
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình trình bày các nội dung cốt lõi và
Hướng dẫn triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị


Hội nghị đã nghe đại diện các cơ quan, đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương gồm Ban Đối ngoại Trung ương; Bộ Ngoại giao; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày tham luận chuyên đề tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp của Kết luận số 57-KL/TW.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, những kết quả đã đạt được của công tác thông tin đối ngoại nói chung và Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại nói riêng trong giai đoạn 10 năm qua. Nhấn mạnh các chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ, Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII và các trọng tâm, ý nghĩa, vai trò của Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đồng chí lãnh đạo các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo ở Trung ương, Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố cần nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị; bám sát nội dung trong Hướng dẫn số 111-HD/BTGTW ngày 11/8/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương và các nội dung chỉ đạo, định hướng, thông tin chuyên đề tại Hội nghị. 

 
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận Hội nghị 

 

Đồng thời, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, về đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam. Xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch triển khai Kết luận số 57-KL/TW một cách hiệu quả, bám sát vào tình hình thực tiễn, đặc điểm tại cơ quan, đơn vị. Rà soát, kiện toàn và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại từ Trung ương đến cơ sở; tiếp tục chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại. Huy động mọi nguồn lực trên cả ba phương diện nhân lực, vật lực và tài lực, cả trong nước và nước ngoài để phục vụ hiệu quả nhiệm vụ thông tin đối ngoại, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…/.

Tin và ảnh: Mai Khôi

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất